Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:675 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 16.02.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Medfører det riktighet at elever som tar et såkalt ”påbygningsår” for å oppnå generell studiekompetanse i inneværende skoleår ikke blir vurdert ved opptak til Politihøyskolen for studieåret 2010-2011?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelser knyttet til et uklart forhold i forbindelse med opptaksprosessen ved Politihøyskolen (PHS).
På PHS sin nettside vedr. søknadsprosessen fremgår det bl.a. følgende:

”Søkere som skal konkurrere på grunnlag av generell studiekompetanse må ha oppnådd dette innen søknadsfristen 1. mars 2010. Fristen for å sende inn dokumentasjon av utdannelse som avsluttes våren 2010 er 1. juli. (Dette omfatter dokumentasjon fra folkehøgskole, høyere utdanning og militær førstegangstjeneste)."

På samme nettside heter det imidlertid også:

"Fristen 1. juli gjelder derfor kun forbedring av eksisterende kompetanse/karakterer."

Ut fra dette synes det uklart om de som ikke innehar generell studiekompetanse innen 15. mars – men som p.t. arbeider med å oppnå dette – kan ettersende vitnemålet sitt innen 1. juli og således bli vurdert for opptak ved PHS i studieåret 2010-2011.
Dette vil blant annet gjelde privatister som tar opp manglende fag eller de som tar et såkalt ”påbygningsår” for å oppnå generell studiekompetanse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Henvendelsen har vært forelagt Politihøgskolen som bekrefter at elever som tar et såkalt ”påbygningsår” for å oppnå generell studiekompetanse i inneværende skoleår ikke blir vurdert ved opptak til Politihøgskolen for studieåret 2010 – 2011.

Dette forklares slik:

Søkere til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen skal ha generell studiekompetanse ved søknadsfristen 1. mars. Dette fordi disse søkerne skal gjennom en omfattende opptaksprosess med gjennomføring av fysiske tester, legesjekk og intervju. Opptaksprosessen skal kvalitetssikre at studentene som tas opp, er kvalifisert og egnet for bachelorutdanningen og for tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

Generell studiekompetanse er et absolutt krav for å bli innkalt til opptaksprøver. På grunn av at prosessen er så omfattende og tidkrevende må opptaksprøvende starte tidlig (fra midten av mai). Søkere som ikke innehar generell studiekompetanse før juli, blir ikke kalt inn til opptak.

Søkere med forbedret vitnemål fra videregående opplæring kan ettersende dette innen 1. juli. Denne dato er også frist for å sende inn dokumentasjon på bestått folkehøgskole, militær førstegangstjeneste eller høyere utdanning. Disse søkerne har allerede generell studiekompetanse og kan derfor bli innkalt til opptaksprøver.

Opptaket gjennomføres 20. juli (på linje med Samordnet opptak for øvrig).

Søkere som ikke har generell studiekompetanse på søknadstidspunktet, kan eventuelt søke om opptak på grunnlag av realkompetanse, men må da oppfylle betingelsene for dette.