Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:680 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Vil forsvaret delta i en utviklingsprosess med sikte på å bevare forsvarets anlegg på Vedafjell i Eigersund kommune som et krigsminne eller et kaldkrigsmuseum?

Begrunnelse

I Dalane Tidende 08.02.2010 fremkommer det at Eigersund kommune ved ordfører Terje Jørgensen jr. har anmodet forsvaret om å ta en ny vurdering av anvendelsen av forsvarets anlegg på Vedafjell i Eigersund kommune ("Kula") med tanke på bevaring av anlegget for et fremtidig almenn-nyttig formål.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Radarstasjonen på Vedafjell ble vurdert vernet som del av arbeidet med Landsverneplan for Forsvaret. Planen ble utarbeidet i samråd med Riksantikvaren. Konklusjonen fra planarbeidet var at anlegget ikke var verneverdig i et nasjonalt perspektiv, og Vedafjell ble derfor ikke innarbeidet i planen. Landsverneplanen ble blant annet laget for å skape forutsigbarhet i forvaltningen av kulturminner i Forsvaret og ryddighet i forhold til antikvarisk myndighet. Jeg kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger i saken som tilsier at Riksantikvaren bør anmodes om en revurdering av sin beslutning.

Som følge av Stortingets beslutning i 2002 om nedleggelse av kystradarkjeden i Sør-Norge, ble radarstasjonen på Vedafjell utrangert av Forsvaret.

Det fremgår av leiekontrakten mellom Forsvaret og grunneier at eiendommen vederlagsfritt skal tilbakeføres til grunneier når Forsvarets behov ikke lenger er til stede. Forsvarsdepartementet er kjent med at grunneier overfor Forsvarsbygg har gitt klart uttrykk for at eiendommen ønskes ryddet og tilbakelevert i henhold til kontrakten.

Eigersund kommune er orientert om Forsvarsdepartementets syn ved brev av 4. februar 2010.