Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:681 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 23.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Hvilke planer har staten for opphogging av utrangerte oljeinstallasjoner for å sikre at denne type aktivitet skjer på en miljømessig forsvarlig måte?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad kunne 05.02.2010 melde at 500 installasjoner med giftige stoffer skal fjernes fra sokkelen i de neste årene, men at regjeringen ikke har noen nasjonal plan for hvordan dette skal gjøres, hvor slike anlegg skal lokaliseres, hva som skal aksepteres av utslipp og hvilke prinsipper som skal gjelde for rensing når det forurensede materialet slepes til land.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Drift av virksomhet for avvikling av offshoreinstallasjoner krever utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene etter forurensningsloven. Når forurensningsmyndighetene behandler en søknad om utslippstillatelse for denne typen anlegg, blir miljømessige konsekvenser nøye vurdert, og tillatelse gis bare på nærmere, bestemte vilkår. I utslippstillatelsen fastsettes strenge miljøkrav, herunder strenge krav for utslipp til sjø. Det stilles blant annet strenge krav til håndtering og lagring av avfallet for å motvirke at det forekommer utslipp til miljøet. Normalt settes også et tak på hvor stor avfallsmengde som kan lagres ved anlegget. Støykrav fastsettes i tråd med de støykrav som ellers stilles til norske industribedrifter. Denne typen virksomhet vil normalt også kreve særskilt tillatelse fra Statens strålevern, da deler av avfallet kan inneholde radioaktive stoffer. Jeg vil sørge for at denne typen virksomhet følges nøye av miljøvernmyndighetene også i tiden fremover. Virksomhet for avvikling av offshoreinstallasjoner vil være et prioritert område for tilsyn og kontroller fra forurensningsmyndighetene (Klima- og forurensningsdirektoratet og Fylkesmannen) og fra Statens strålevern.

Antall offshoreinstallasjoner som skal avvikles vil øke i årene som kommer. Jeg mener vi må være i forkant når det gjelder å vurdere miljømessige konsekvenser av dette. Jeg har derfor bedt Klima- og forurensningsdirektoratet, i samarbeid med en rekke andre berørte etater, utrede en del forhold knyttet til fremtidig opphugging av offshoreinstallasjoner. Utredningen skal omfatte en oversikt over forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene fremover, over behandlingskapasiteten i dag og behovet fremover. Det skal gis en oversikt over hvilke helse- og miljøutfordringer slike store installasjoner innebærer og om det er behov for særlige krav, utover de som stilles i dag, knyttet til virksomheter som behandler dem. Utredningen skal også belyse hvilke andre utfordringer opphuggingsvirksomheten innebærer, blant annet i forhold til arealdisponering. Klima- og forurensningsdirektoratet skal i samarbeid med de andre direktoratene foreslå eventuelle nye tiltak og virkemidler nasjonalt eller internasjonalt for å møte utfordringene knyttet til økt avvikling av offshoreinstallasjoner.