Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:683 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn i straffesaker?

Begrunnelse

I en straffesak som pågår nå i Bergen tingrett, behandles et straffbart forhold gjort av en kvinne som hadde filmer med sterkt krenkende barnepornografisk materiale lagret på sin PC.
Der innstiller aktor med at dette forholdet kvalifiserer til en ubetinget straff, men statsadvokaten er av en annen oppfatning, og har innstilt på betinget reaksjon blant annet med den begrunnelsen at omsorgsansvaret hun har gjør det passende å reagere med betinget fengsel.
En rekke menn har med rette de siste årene blitt dømt til ubetingede fengselsstraffer, hvor det vises til at andre kan ta over omsorgsoppgavene for barna.
Jeg reagerer sterkt på at kvinner generelt slipper billigere unna enn menn i straffesaker.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffeutmåling foretas i Norge etter en bred helhetsvurdering der ulike hensyn tas med i vurderingen. I en del saker vil ikke personlige forhold hos den domfelte kunne få særlig betydning, men i andre tilfeller må både påtalemyndigheten og domstolen legge vekt på vedkommendes livssituasjon. Typiske tilfeller er at en ellers ubetinget fengselsstraff gjøres betinget av hensyn til domfeltes utdannings-, behandlings- eller arbeidssituasjon. Omsorgsansvar er et annet moment som kan få utslagsgivende betydning i valget mellom en betinget eller ubetinget reaksjon.

Den nærmere avveining av hensynene tilligger våre domstoler. Domstolene er i sin funksjon som dømmende myndighet uavhengig og ikke undergitt justisministerens instruksjonsmyndighet.

På rent generelt grunnlag vil jeg likevel påpeke at vår lovgivning er kjønnsnøytral og at det derfor ikke fremstår som noe åpenbart behov for lovmessige endringer. I den grad noen mener seg forskjellsbehandlet i en straffesak, vil vedkommende etter de alminnelige regler for anke kunne begjære saken brakt inn for høyere domstol.

Det er ikke mitt inntrykk at det foregår forskjellsbehandling basert på kjønn i norske straffesaker.