Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:684 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 26.02.2010 av ministeren ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge er som EØS-stat medlem av det nye flysikkerhetsbyrået i Europa (European Aviation Safety Agency). EU har fastsatt et nytt regelverk for EASA; Basic Regulation No 216/2008. Gjennom dette regelverket flyttes nasjonal myndighet til europeisk myndighet. Utviklingen av "EASA-regelverket" er også videreført i 2009. Norge har fortsatt ikke godkjent europeisk regelverk.
Hvordan følger statsråden opp arbeidet med norsk tilpasning til EASA, og hvordan vil Stortinget bli orientert om dette arbeidet?

Begrunnelse

Når det utvikles et felles regelverk for luftfarten i Europa og Norge blir stående på utsiden av dette regelverket til tross for at vi har sluttet oss til EASA gir dette utfordringer både for norske myndigheter og for flyselskaper som skal operere i Norge og ut fra Norge.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Det er en klar målsetning at Norge fortsatt skal være en fullverdig del av det indre markedet for luftfart. Det sikkerhetsarbeidet som skjer i regi av EASA er en viktig del av det indre markedet. Som spørsmålsstilleren selv antyder er det et faktum at ”den nye EASA-forordningen” (forordning (EF) nr. 216/2008) reiser krevende prinsipielle spørsmål om oppgavefordelingene mellom nasjonale og overnasjonale organer.

Det er viktig for norsk luftfart at de nye EASA-reglene tas inn i EØS-avtalen og i nasjonal rett så raskt som mulig. Jeg har derfor fortløpende kontakt med Luftfartstilsynet for å ha oversikt over problemer som måtte oppstå på grunn av manglende gjennomføring. De signalene jeg mottar fra luftfartsnæringen blir tillagt vesentlig vekt.

Gjennomføringen av forordningen vil kreve stortingsbehandling. Jeg vil derfor komme tilbake til Stortinget om dette på et senere tidspunkt.