Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:686 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 25.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden forklare hvorfor det ikke tillates bruk av reelle tall hos Transportøkonomisk Institutt som igjen gjør beregningsgrunnlaget useriøst, men derimot setter en fiktiv grense på 1,3 prosent?

Begrunnelse

I forbindelse med utbyggingen på E-39 i Lindesnes kommune ble jeg gjort oppmerksom på at det er gjort telling av trafikken på veien som viser en økning på ca 4 prosent hvert år. Men nå viser det seg at Transportøkonomiske institutt kun får lov til å bruke en økning på 1,3 prosent som beregningsgrunnlag i stedet for de reelle tallene som måles av veivesenet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som grunnlag for arbeidet med revisjoner av Nasjonal transportplan utarbeides det såkalte grunnprognoser for utvikling i transport- og trafikkarbeid. De nasjonale og regionale transportmodellene som ble benyttet ved utarbeidelse av grunnprognosene for Nasjonal transportplan 2010-2019, er utviklet av transportetatene og Avinor. Dette er svært avanserte modeller der blant annet Finansdepartementets prognoser for økonomisk vekst og Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsutvikling inngår.

Grunnprognosene beskriver langsiktige utviklingstrekk i etterspørselen etter transport, der det ikke tas hensyn til kortsiktige svingninger i økonomien og andre forhold som påvirker transportutviklingen. Undersøkelser viser imidlertid at avvikene mellom prognoser og faktisk trafikkutvikling er blitt vesentlig mindre de siste årene, og treffsikkerheten er nå relativt god.

Statens vegvesen opplyser at de fylkesvise grunnprognosene i utgangspunktet legges til grunn ved planlegging av nye vegprosjekter. Det er likevel adgang til å legge til grunn andre prognoser dersom lokale forhold tilsier dette. Prognosene skal imidlertid være langsiktige og ikke baseres på trafikkveksten de siste årene. Vegdirektoratet stiller krav til dokumentasjon dersom andre prognoser enn grunnprognosene skal legges til grunn.