Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:687 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 23.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Stortinget vedtok i 2007 å oppheve begrepet "laksefjord" i Skjerstadfjorden i Nordland bl.a. Oppdretterne i nevnte fjord opplever stadig å bli motarbeidet i.f.m. konsesjons- og lokaliseringssøknader av Fylkesmannen i Nordland under henvising til at Skjerstadfjorden er "laksefjord."
Vil statsråden bekrefte at begrepet "laksefjord" ikke kan eller skal benyttes av Fylkesmannen og annen myndighet som betegnelse på Skjerstadfjorden og evnt. andre fjorder som ikke av Stortinget er definert som "laksefjord"?

Begrunnelse

Oppdrettsaktører i Skjerstadfjorden har de siste ti år følt seg motarbeidet av Fylkesmannen i Nordland. I denne forbindelse henvises det til problematikken rundt rømming og lakselus og begrepet "laksefjord" fra Fylkesmannens side. Som kjent inneholder Skjerstadfjorden såpass mye ferskt vann at lus ikke overlever. Det er bl.a. foretatt videoovervåking av Saltdalselva for å måle prosentvis andel rømt oppdrettslaks. Tallene for 2009 viser en andel på 1,3 % rømt oppdrettslaks hvorav 0.0 % stammer fra oppdrettsvirksomhet i Skjerstadfjorden. På tross av Stortingets vedtak ifm. med behandlingen av "laksefjordsaken", fraråder Fylkesmannen i Nordland økt oppdrettsaktivitet i fjorden med begrunnelse i faren for rømming og lakselus.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har ikke foreslått at Skjerstadfjorden tas inn i ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, se Stortingsproposisjon nummer 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder og Stortingets innstilling nummer 183 (2006-2007) om saken. Når det i spørsmålet sies at Stortinget vedtok å oppheve begrepet ”laksefjord” i Skjerstadfjorden, antar jeg derfor at det siktes til forslag og vedtak om å oppheve den midlertidige sikringssonen for laksefisk i området.

Fylkesmannen i Nordland er innforstått med at Skjerstadfjorden ikke er en nasjonal laksefjord. Det er imidlertid mange andre fjordområder som også er viktige for vill laksefisk, og fylkesmennene skal foreta en konkret vurdering av verdier og konflikter i hver enkelt sak som angår lokalisering av oppdrettsanlegg. Jeg har ellers merket meg at fylkesmannen i Nordland mener at Skjerstadfjorden er viktig med tanke på bevaring av vill laksefisk og har forståelse for dette.