Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:688 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Skifte Eiendom Øst har solgt en parsell i Heistadmoen leir til et firma som planlegger å bruke området til behandling av personer med dobbeltdiagnose innen psykiatri/rus. Heistadmoen Garnison har samtidig meget stor militær aktivitet med 100.000 treningsdøgn pr. år.
Mener forsvarsministeren dette salget, og den planlagte virksomheten, er forenelig med den militære aktiviteten på Heistadmoen?

Begrunnelse

Den militære virksomheten og tilstedeværelsen på Heistadmoen har vært og er av stor betydning for Kongsberg, og forsvarsmessig gir den vesentlige bidrag til øving og kompetanseoppbygging. Det er derfor viktig at det legges til rette for at den forsvarsrelaterte virksomheten får gode betingelser også i tiden som kommer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. februar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anders B. Werp om det er forenlig med Forsvarets aktivitet at utrangerte bygninger og arealer på Heistadmoen er solgt til firma som planlegger å opprette behandlingstilbud for personer med dobbeldiagnose innen psykiatri/rus.

I prosessen med å avhende overflødige deler av Heistadmoen leir har Forsvaret ved flere anledninger bekreftet sin tidligere beslutning om å utrangere deler av leiren, inklusive den omtalte eiendomsparsellen. Dette er begrunnet med at Forsvaret ikke har behov for hele leiren i sin nye struktur.

Forsvaret har forut for salget ikke fremmet ekstraordinære krav om sikringstiltak ut over det som er vanlig ved salg av denne type eiendommer. Sikring gjennomføres ved at det settes opp et gjerde med port i ny grenselinje mellom den aktuelle eiendommen og leiren. Forsvaret vil også i fremtiden ivareta sitt behov for sikkerhet, og ved behov iverksette eventuelle ytterligere sikringstiltak.

Det anses derfor at virksomheten på Heistadmoen har gode betingelser og kan gjennomføres i tråd med Forsvarets behov.