Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:724 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre hvorvidt man anser at Fylkesmannens miljøvernavdeling handler i pakt med Stortingets forutsetninger i innsigelsessakene vedrørende Marikollen i Rælingen, Sjonken i Nannestad og at departementet forholder seg til de samme forutsetningene vedrørende forslag om grenseendringer i Bærum?

Begrunnelse

I sin tid ble det pekt på at det var stor avstand mellom hva miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sa om den nye markaloven i media og hva som faktisk sto i den loven som ble foreslått. Det ble hele tiden forsikret at hensikten var å bevare Marka og fremme friluftslivet.
Stortingets behandling endret heldigvis mye på det forslaget som var fremlagt av Miljødepartementet. Hensikten med dette var blant annet å legge til rette for nye idrettsanlegg og til utviking av eksisterende anlegg.
Det blir dermed et enda større paradoks at det fremmes innsigelser til både anleggene i Marikollen i Rælingen kommune og Sjonken i Nannestad. I Sjonken er det allerede et skileikanlegg. Utvidelsen med blant annet lysløype og skistadion, skal erstatte anlegget i Åsgreina. Deler av denne lysløypa ligger også innenfor markagrensen. Planene både i Nannestad og Rælingen handler om å bruke Marka til aktiviteter og opplevelser, både for aktive idrettsutøvere og turfolket. I Nittedal kommune er det på sin side store utfordringen knyttet til området rundt Varingskollen. Kommunen har også behovet for justering av markagrensen. Under arbeidet med loven ble det lovet at det skulle gis rom for tilpasninger av markagrensen. Da Markaloven ble vedtatt i fjor, fikk kommunene et løfte om at de kunne ta initiativ til endringer i etterkant.
Bærum kommune søkte på denne bakgrunn om 13 grenseendringer, men i svarbrev fra Miljøverndepartementet har kommunen fått signaler om at kun "mindre justeringer" kan gjennomføres.
Fylkesmannens miljøvernavdeling og departementet synes å være på kollisjonskurs med stortingsflertallet, dersom det som har kommet frem i media så langt stemmer.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder i hovedsak saker som skal inn til departementet til sluttbehandling. Jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om disse.

Markaloven skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det er derfor viktig at det legges til rette for skisport i Marka, med gode langrennsanlegg i nærheten av der folk bor, til glede særlig for barn og unge. Jeg mener at det innenfor rammene av markaloven bør kunne legges til rette for både utvidelse og nyetablering av skianlegg og løyper.

Det følger av markaloven at kommunene ikke kan igangsette planarbeid uten Miljøverndepartementets tillatelse. Det følger videre av loven at kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan, må stadfestes av Miljøverndepartementet for å få rettsvirkning. Den enkelte kommune med områder i Marka sender slike saker til departementet via fylkesmannen i eget fylke. Fylkesmannen har her ikke beslutningsmyndighet, men gir en begrunnet faglig tilrådning til departementet innenfor de rammer som følger av markaloven. Disse rutinene bidrar til sammen med kommunens saksframlegg til at alle plansaker i Marka opplyses så godt som mulig før departementet gir tillatelse til planoppstart eller avgjør stadfestingssaken.

Når det gjelder markagrensen er den hjemlet direkte i loven. Loven har derfor et system for å kunne justere markagrensen ved forskrift. Det er kun adgang til å foreta mindre justeringer av markagrensen. Endringer utover slike justeringer er det ikke adgang til å gjennomføre. Dette følger av Ot.prp. nr. 23 (2008-2009), Innst. O. nr. 58 (2008-2009) og høringsforslaget til ny markalov av 26. juni 2007. Mindre grensejusteringer kan skje dersom den fastsatte grensen medfører store praktiske vanskeligheter som ikke kunne forutsees ved grensefastsettelsen, eller der grensen medfører at særskilte verdier som loven tar sikte på å fremme, blir skadelidende. Med bakgrunn i innspill til grensejusteringer fra Bærum og andre kommuner som berøres av markaloven vil Miljøverndepartementet høsten 2010 behandlet alle innkomne innspill samlet. Før departementet eventuelt sender forslag til forskrift om grensejusteringer ut på høring, vil vi ha kontakt med berørte kommuner. Kommunene vil også kunne uttale seg ved høringen av forskriften på vanlig måte.