Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:689 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 24.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kvammapakken som er godkjent av Stortinget gjennom Inns.S.nr. 342 2008-2009 omfatter bl.a., bygging av "Børvenestunnelen". For å unngå nedlegging for bedriften Hardanger Feriesenter vil SVV foreta en omlegging av veganlegget på Nes-siden av tunnelen. Denne endringen krever etter det jeg forstår reguleringsendring. Samtidig varsler SVV at de vil starte tunneldriving i Børvenestunnelen før reguleringsendring på Nes er politisk behandlet.
Er dette en fremgangsmåte statsråden finner akseptabel av hensyn til de berørte?

Begrunnelse

Jeg har fått informasjon som tyder på at SVV nekter å offentliggjøre kostnadsberegninger for Børvenestunnelen. Jeg finner det bemerkelsesvedrig at SVV nok en gang nekter offentlig innsyn på balgrunn av de tilfeller av innsynsnekt som har funnet sted tidligere og som har medført sterke reaksjoner og løfter om å praktisere den "meroffentlighet" som Regjeringen oppgir å leve etter- I forbindelse med endret løsning på Nes-siden arbeides det med ytterligere endring som kan spare kostnader selv om tunnelen forlenges. For å kunne beregne samlet kostnadseffekt er det nødvendig å kunne ta utgangspunkt i Kvammapakkens kostnadskalkyle for Børvenestunnelen. Jeg legger til grunn at den kan gjøres tilgjengelig for kommunen og berørte parter uavhengig av anbudsprosessen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til at Stortinget sluttet seg til delvis bompengefinansiering av Kvammapakken gjennom behandlingen av St.prp. nr. 77 (2008-2009), jf. vedtak i Stortinget 16. juni 2009. I tråd med det som er vanlig ved bompengepakker er det lagt til grunn at utbyggingen blir tilpasset den økonomiske rammen for pakka. Det foreligger godkjent regulerings- plan for prosjektet Øystese vest – Nes inkl. tunnel gjennom Børveneset (”Børvenestunnelen”). I proposisjonen er det lagt opp til anleggsstart i 2010. Som det framgår av proposisjonen er alle prosjekter og tiltak i Kvammapakken på den delen av det øvrige riksvegnettet som ble overført til fylkeskommunen fra 1. januar 2010. Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver for prosjektet Øystese vest – Nes på vegne av fylkeskommunen.

For større prosjekter er det relativt vanlig å foreta endringer/justeringer i godkjente reguleringsplaner fram mot anleggsstart. I dette tilfellet har Statens vegvesen sett at den regulerte løsningen i dagsonen ved Nes, dvs. på sørvestsiden av tunnelen, ikke er optimal. Statens vegvesen foreslår derfor en endring som vil gi mindre inngrep i forhold til Hardanger Feriesenter og dessuten gi en bedre avkjørsel til senteret. Statens vegvesen regner ikke med at endringen vil ha vesentlige kostnadsmessige konsekvenser.

Statens vegvesen opplyser at endret løsning kun omfatter dagsonen sørvest for tunnel- innslaget og ikke selve tunnelen. Drivingen av tunnelen vil skje fra motsatt side i forhold til Hardanger Feriesenter. Dersom reguleringsendringen ikke er ferdigbehandlet tidsnok, vil det være mulig å etablere en enkel, midlertidig løsning innenfor allerede vedtatt reguleringsplan. Tunnelen vil da kunne tas i bruk før dagsonen er ferdigstilt. Dersom reguleringsendringen ikke blir godkjent, vil prosjektet bli gjennomført i tråd med den godkjente reguleringsplanen som foreligger.

Når det gjelder offentliggjøring av kostnadsoverslag er totaltallene offentlige, mens anslagrapportene normalt er unntatt offentlighet. Dette er fordi disse inneholder markedsmessige og strategiske vurderinger, samt kostnadstall på detaljert nivå. I dette tilfellet har Statens vegvesen offentliggjort tall på oversiktsnivå fra kostnadsoverslaget for prosjektet Øystese vest - Nes. Etter forespørsel fra Kvam herad har Statens vegvesen videre utarbeidet en vurdering av kostnadene ved en eventuell forlengelse av tunnelen på Nes-siden.