Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:691 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 23.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I følge presseoppslag skal palestinsk etterretning nylig ha avslørt omfattende korrupsjon på ledende hold i den palestinske selvstyremyndigheten.
Foranlediger disse avsløringene nye tiltak fra norsk side for å sikre at de omfattende bidrag Norge gir, går til de formål Stortinget har bevilget dem til?

Begrunnelse

De palestinske selvstyremyndighetene er en av de største mottakere av norsk bistand. Norge spiller dessuten en helt sentral rolle i det internasjonale samfunns samlede innsats for å understøtte og utvikle det sivile samfunn i disse områdene. Nå rystes selvstyremyndighetene av det som fremtrer som en omfattende korrupsjonsskandale der ledere, i følge palestinsk etterretning skal ha overpriset budsjettene til selvstyremyndighetenes prosjekter for deretter å berike seg på grunnlag av mellomlegget. Så sent som i 2006 avslørte en uavhengig granskingskommisjon at over 700 millioner dollar var forsvunnet fra den palestinske statskassen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: De siste ukenes beskyldninger om korrupsjon i de palestinske selvstyremyndighetene (PA) er fortsatt under etterforskning. De opplysningene som foreløpig foreligger, tyder på at beskyldningene er knyttet til forhold og saker som ligger noe tilbake i tid.

Etter at Fayyad-regjeringen overtok styringen i juni 2007, har et viktig reformarbeid resultert i bedre finansforvaltning i PA, og dermed bedre kontroll over bistandsmidlene fra giverne. Det internasjonale giversamfunn, inkludert Norge, har fra 2007/2008 gjenopptatt den økonomiske støtten til PAs regjering.

Av totalt 851,3 millioner kroner som Norge bidro med til Det palestinske området i 2009, går 745,3 millioner kroner til det palestinske området (Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem). De resterende 106 går til UNRWAs arbeid i Jordan, Libanon og Syria. Av midlene brukt i Det palestinske området, gikk om lag 359 millioner kroner til PA, inkludert 320 millioner kroner i budsjettstøtte. Norge er en av flere givere (EU, USA, Gulf-landene) som gir budsjettstøtte til PA. Mens Norge kanaliserer sin budsjettstøtte gjennom Verdensbankens budsjettstøttefond, gir USA sin budsjettstøtte direkte til PA, mens EU benytter sin egen budsjettstøttemekanisme (PEGASE). Også individuelle EU-land som blant annet Storbritannia og Frankrike bruker Verdensbankens fond for å kanalisere sin budsjettstøtte.

Utbetalinger fra Verdensbankens fond er knyttet til gjennomføring av en rekke definerte reformer, inkludert reformer innenfor offentlig finansforvaltning. Verdensbanken utbetaler fra fondet på bakgrunn av fremgang i implementering av reformene. Målene som PA vurderes opp mot som vilkår for å få overført midler fra Verdensbankfondet, inkluderer bl.a. bedret effektivitet og gjennomsiktighet i budsjettprosessen, bedringer i interne regnskaps- og revisjonssystemer, større grad av ansvar og gjennomsiktighet ved overføringer til kommunene og forbedret system for anskaffelser. Overføringer fra Verdensbankfondet til PA gjøres basert på kvartalsvise vurderinger fra Verdensbanken og IMF av hvilken fremgang det er på reformene. Verdensbanken og IMF må gå god for at det er fremgang for at midler skal kunne overføres.

IMF foretok i 2008 en gjennomgang av PAs finansforvaltningssystem og reformarbeidet og berømmet PA for allerede gjennomførte reformer. PA samarbeider tett med IMF om en handlingsplan frem mot 2011 der. I IMFs rapport av desember 2009 konkluderes det med at de fleste av IMFs anbefalinger knyttet til offentlig finansforvaltning er gjennomført av Fayyad-regjeringen. IMFs arbeid har medført bedre innsyn i finansforvaltningen, blant annet gjennom offentliggjøring på internett av PAs månedlige regnskaper. Den norske riksrevisjonen gir faglig bistand til den palestinske riksrevisjonen når det gjelder revisjon av PAs nasjonalregnskaper for 2008.

Alle norske bistandsmidler er underlagt krav om rapportering og revisjon. De norske budsjettstøtte-bidragene kontrolleres gjennom regnskap og revisjon både i Verdensbankens fond og etter overføring til en særskilt konto hos PA. Eksterne revisorer foretar revisjon både av Verdensbanken-kontoen og PA-kontoen.