Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:692 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 24.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Vi har mottatt en henvendelse fra en person som går på tidsbegrenset uførestønad. Vedkommende har fått beskjed fra NAV om at hun, innen 1. mars, når 3 ytelser - bl.a. tidsbegrenset uførestønad - erstattes med arbeidsavklaringspenger, må melde seg arbeidsledig og samtidig krysse av på et "søknads"-skjema at hun er "Frisk".
Er dette den måten alle som nå fra 1. mars må gå over til arbeidsavklaringspenger blir møtt på, og mener statsråden dette er akseptabel fremgangsmåte fra NAV?

Begrunnelse

Alle som går på hhv. yrkesrettet attføring, tidsbegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger må 1. mars over på den nye ytelsen - arbeidsavklaringspenger. Det er ikke vanskelig å se for seg at NAV får en stor ekstrabelastning i forbindelse med arbeidet med overgangen for mange brukere. Jeg regner med at denne prosessen er nøye planlagt og at forholdet til de aktuelle brukerne er utredet og planlagt gjennomført likt ved alle NAV kontorene. Det virker merkelig at brukerne av ytelser som er tilstått på grunn av helseplager skal erklære seg friske og arbeidsledige for å bli innlemmet i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Jeg håper det ovenstående tilfellet baserer seg på en misforståelse eller en feilbehandling ved ett enkelt NAV-kontor.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er svært opptatt av at alle brukere skal møtes med respekt og at de skal få god og riktig informasjon fra Arbeids- og velferdsetaten.

Jeg vet ikke hva som faktisk er blitt sagt i det refererte tilfellet. Jeg antar at samtalen med Arbeids- og velferdsetaten var om plikten til å gi opplysninger av betydning for retten til og størrelsen på arbeidsavklaringspenger. Fra 1. mars 2010 skal disse opplysningene som hovedregel gis ved innsending av meldekort.

Det er et vilkår for å få arbeidsavkaringspenger at mottakeren pga. sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten. Dette vilkåret må være oppfylt i hele den perioden der en mottar ytelsen. Det er derfor ikke riktig at mottakere av arbeidsavklaringspenger skal oppgi at de er friske. Det er imidlertid en rubrikk på meldekortet der en skal krysse av dersom en har vært syk, men det er presisert at det gjelder når en pga. sykdom har hatt fravær fra avtalt aktivitet. Personer som deltar på arbeidsrettede tiltak skal melde fra dersom de pga. akutt sykdom likevel ikke kan delta som avtalt.

Dersom brukeren i slike tilfeller melder fra om sykdom, vil det ikke føre til at ytelsene blir redusert. Formålet med informasjonen er å hjelpe Arbeids- og velferdsetaten med å fange opp situasjoner der det bør vurderes om tiltaket er riktig for brukeren.

Arbeids- og velferdsetaten har informert meg om at de i slutten av februar vil sende ut egne brev med informasjon til nye brukere av meldekort.