Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:693 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 24.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil finansministeren vurdere å likestille taretrålere med andre næringsfartøy med hensyn til mineraloljeavgift, når forslag til statsbudsjett for 2011 skal utarbeides?

Begrunnelse

Det finnes i dag 11 taretrålere som opererer langs kysten fra Rogaland til Sør-Trøndelag og som leverer tare til mottaksanlegg langs kysten. Dette råstoff brukes i alginatproduksjon og genererer en betydelig verdiskaping langs kysten.
Taretrålerne er imidlertid utsatt for en klar konkurranseulempe i forhold til andre næringsfartøy, da disse er de eneste som ikke får refundert noe av mineraloljeavgiften de betaler. Denne forskjellsbehandlingen svekker lønnsomheten for taretrålerne og kan sette råstoffleveranser og alginatproduksjonen i fare.
De budsjettmessige konsekvenser av en likebehandling av taretrålerne med andre næringsfartøy må nærmest karakteriseres som kosmetiske, mens en videreføring av denne forskjellsbehandling kan få alvorlige konsekvenser for verdiskaping og arbeidsplasser.
Taretrålerne er råstoffleverandør til en alginatfabrikk på Vormedal i Karmøy med 100 ansatte og manglende lønnsomhet for taretrålerne kan medføre dramatiske konsekvenser for råstoffleveransene og fabrikkens fremtid.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje gis det fritak for bl.a. mineralolje til bruk i fiske og fangst i nære farvann og gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart. De nærmere vilkår for fritak er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, kapittel 4. Taretrålere omfattes ikke av fritaksordningene.

Grunnavgiften på fyringsolje mv. ble innført i 2000. Avgiften ble begrunnet med at økningen i el-avgiften i 2000 ikke skulle bidra til en miljømessig uheldig overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av fyringsolje til oppvarming. Det gis fritak for avgiften for bl.a. mineralolje til bruk i skip i utenriks fart, gods- og passasjertrafikk i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære og fjerne farvann, anlegg på kontinentalsokkelen og supplyflåten. Dette innebærer i praksis at så godt som all bruk av skip i næringsøyemed er fritatt for avgift. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om et eventuelt fritak for grunnavgiften på fyringsolje for tang- og taretrålere i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.