Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:696 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 25.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): VG skrev 15. februar 2010 at Regjeringen vurderer å bryte sine egne løfter når det gjelder vei og tog. De økonomiske rammene for riksveiinvesteringer har allerede blitt redusert med 494 mill. kroner for perioden 2010-2013 fra løftene i Nasjonal Transportplan 2010-2019 St.meld.nr. 16 (2008-2009) fra 13. mars 2009, til Statens Vegvesens handlingsprogram 2010-2013 (2019) fra januar 2010. Ambisjonsnivået var allerede i utgangspunktet veldig lavt.
I hvilke konkrete prosjekter fra NTP er rammen redusert?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet ønsker å bygge sammenhengende motorvei mellom de største byene i Norge, blant annet på E18/E39 Ørje/Riksgrensen-Oslo-Kristiansand-Stavanger og E6 Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har hele tiden vært uenige i at det er behov for en slik storsatsing. Mens Fremskrittspartiet ønsker motorveiutbygging, går for eksempel de rødgrønne inn for ny tofeltsvei på E18 Melleby-Momarken istedenfor firefeltsvei. Dette er svært kortsiktig og lite fremtidsrettet. I Regjeringens eget forslag til Nasjonal Transportplan i St.meld.nr. 16 (2008-2009) gikk de rødgrønne inn for å bruke 2557 mill. kroner på transportkorridor 3 som går forbi Grenland i perioden 2010-2013, men Statens Vegvesen sier nå at dette beløpet er redusert med ytterligere 137 mill. kroner. Fremskrittspartiet gikk for øvrig inn for å bruke 13,97 mrd. kroner på denne transportkorridoren enn regjeringen innen 2013, tilsvarende 140 km med ny motorvei på strekningen. Jeg er svært skuffet over at Regjeringen tydeligvis ikke greier å oppfylle sine meget beskjedne løfter på samferdselsområdet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den totale rammen til riksveginvesteringer for perioden 2010-2013 er ikke redusert fra St.meld. nr. 16 (2008-2009) til Statens vegvesens handlingsprogram for denne perioden. Rammen til post 30 Riksveginvesteringer er imidlertid redusert med om lag 490 mill. kr mot en tilsvarende økning av rammene til post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta. Dette er gjort for å følge opp Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2008-2009), der flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen går inn for at prosjekter innenfor disse to postene skal få så rask framdrift som mulig.

I tillegg til denne omprioriteringen av midler innenfor investeringspostene 30, 36 og 37 kommer endringer som følge av kostnadsendringer for enkelte prosjekter. Innenfor post 31 Rassikring har dessuten ønsket om forsering av prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal ført til reduserte rammer til enkelte andre prosjekter. Disse endringene har ført til at oppstartbevilgningene til enkelte prosjekter er blitt noe redusert i forhold til det som lå til grunn for prioriteringene i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Alle prosjekter som i St.meld. nr. 16 (2008-2009) er forutsatt startet i løpet av perioden 2010-2013, er imidlertid også forutsatt startet opp i løpet av denne perioden i Statens vegvesens handlingsprogram.

For mange av prosjektene mangler det fortsatt planavklaring. Det må derfor forventes endringer både i kostnadsoverslag og finansieringsplan etter hvert som prosjektene blir nærmere detaljert. I tillegg kommer eventuelle kostnadsendringer for allerede igangsatte/vedtatte prosjekter. Behov for endringer vil derfor bli vurdert løpende, både i forbindelse med framlegging av bompengesaker og i forbindelse med de årlige budsjetter.

Nasjonal transportplan 2010-2019 innebærer en historisk satsing på samferdsel, der de statlige rammene til samferdsel økes med om lag 45 pst. sammenlignet med forrige nasjonale transportplan. Investeringsprogrammet innebærer det største løftet for utbygging av transportinfrastruktur i moderne tid. I tillegg legges det opp til en vesentlig økning av vedlikeholdet, blant annet for å ta vare på eksisterende infrastruktur. Jeg må derfor tilbakevise den framsatte påstanden om at ambisjonsnivået i Nasjonal transportplan 2010-2019 er veldig lavt.