Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:697 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 25.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Regjeringen publiserte 27.01.10 pressemelding "E18 Langangen-Grimstad: Ny 4-felts veg langs dagens trase". I det vedlagte brev fra departementet stod det at man hadde valgt konsept 4 fra konseptvalgutredningen fra sept. 08, og at konsept 5 skulle utredes videre for strekningen nord og øst for Brevik. NRK, Agderposten. Arendals Tidende og mange lokalpolitikere tolket dette som et klarsignal og forskuttering for ny firefeltsvei mellom Arendal og Tvedestrand.
Medfører dette riktighet?

Begrunnelse

Først syntes vi det var leit at nevnte pressekonferanse foregikk da transportkomiteen var på komitereise i utlandet. Til opplysning kan det sies at dette var første gang komiteen var utenlands, og det at vi ikke var i landet gjorde det vanskelig for oss å kommentere innholdet under fremleggelsen.
Da Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan gikk Fremskrittspartiet inn for utbygging til minimum firefeltsstandard langs hele Sørlandskysten, og satte av pengene som skulle til for å få dette gjennomført på en rask og ressurseffektiv måte. Når det gjelder strekningen E18 Arendal-Tvedestrand fikk Fremskrittspartiet ingen støtte fra de andre partiene på følgende merknad, dvs. verken fra Ap, SV, Sp, KrF, V eller H:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at E18 mellom Arendal-Tvedestrand i Aust-Agder etter åpningen av OPS-prosjektet Grimstad Kristiansand vil være den stekningen på E18 gjennom Agderfylket med dårligst standard. Disse medlemmer viser til at det ikke står noe i Nasjonal transportplan 2010-2019 om verken prosjektkostnad eller statlig finansiering, men viser til at det e nevnt i St.meld.nr 16 (2008-2009) som et prosjekt som kan prioriteres i siste seksårsperiode betinget av tilslutning for delvis bompengefinansiering. Disse medlemmer viser til statsrådens svar på NTP-spørsmål nr. 5 fra komiteen, der det fremkommer et kostnadsanslag på 3 mrd. kroner for prosjektet, og at Regjeringen har satt av 300 mill. statlige kroner til prosjekter på strekningen. Disse medlemmer vil samtidig understreke viktigheten av at det i forbindelse med prosjektet prioriteres en trygg avkjørsel fra E18 og god forbindelse ned til Arendal Havn Eydehavn. Disse medlemmer ønsker full statlig finansiering av prosjektet. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn øke planrammen med 200 mill. kroner for 2010-2013, og med 2 700 mill. kroner for perioden 2010-2019"

Dersom Ap, SV og SP har snudd i dette spørsmålet, vil det være en positiv overraskelse for folk flest på Sørlandet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er det vurdert som aktuelt å starte på utbygging av 4-feltsveg på strekningene Langangen – Dørdal i Telemark, og Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder i perioden 2014 – 2019 dersom det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. Samferdselsdepartementet har åpnet for at utbyggingen av Langangen – Dørdal kan starte i perioden 2010-2013 med bompenger. De statlige midlene kommer i siste seksårsperiode. Prioriteringene over står fast etter regjeringens beslutning om videre planlegging, basert på Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) og den eksterne kvalitetssikringen (KS1). De endelige prioriteringene etter 2013 vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023.

Regjeringen har besluttet at det som grunnlag for den videre planleggingen av strekningen E18 Langangen – Grimstad skal tas utgangspunkt i konsept 4, med unntak for strekningen nord og øst for Brevik hvor også konsept 5 skal vurderes videre.

Konsept 4 baserer seg på full 4-felts standard på hele strekningen Langangen - Grimstad. Det består i hovedsak av en utvidelse fra 2 til 4 felt langs dagens veg. På enkelte strekninger legges ny 4-feltsveg i egen trasé. Mellom Vinterkjær og Songe forslås vegen lagt i ny trasé for å unngå eksisterende bebyggelse. Mellom Rømyr og Grenstøl forslås også vegen lagt i en ny tunnel for å unngå bebyggelse, dyrka mark og områder med svært dårlige grunnforhold. Mellom Grenstøl og Arendal er også vegen forslått lagt i ny 4-felts trasé for å unngå inngrep i bebyggelsen langs veien. Fra Arendal og sydover til Øygardsdalen i Grimstad kommune forslås utvidelse langs dagens veg.

I KVU har Statens vegvesen anbefalt en strategi for videre planlegging og utbygging av strekningen Langangen-Grimstad. Denne strategien inneholder blant annet følgende punkter:

- På strekninger uten kapasitetsproblemer (ÅDT <12 000 i 2020) prioriteres utbygging av midtdeler/breddeutvidelse, etablering av toplanskryss og utjevning av sideterreng. På strekninger med en trafikk over 12 000 ÅDT pr. år i 2020 anbefales planlegging av 4-feltsveg. Dersom det tar lang tid før 4-feltsveg kan realiseres på strekninger over 12000 ÅDT i 2020 bør det planlegges ts-tiltak også på disse strekningene.

- I den videre planleggingen av konsept 4 anbefales det at strekningen Rugtvedt-Dørdal og Tvedestrand-Arendal prioriteres.

Belastningen på vegnettet vil sannsynligvis overstige ÅDT 12 000 på strekningen mellom Tvedestrand og Grimstad. For denne strekningen vil derfor den videre planleggingen være basert på 4-feltsveg.