Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:700 (2009-2010)
Innlevert: 17.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 23.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Hvor lang tid synes ministeren det bør ta før et helseforetak svarer på eller gir tilbakemelding på en henvendelse?

Begrunnelse

På vegne av, og etter fullmakt fra, tidligere pasient ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ba jeg i brev av den 18.01.2010 om å få tilsendt kopi av all korrespondanse også taushetsbelagte opplysninger og annen relevant informasjon om hennes sak.
I dag skriver vi den 17.02.2010 og ingen form for tilbakemelding er gitt fra UNN.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har forståelse for at en kan bli frustrert når en ikke får så rask tilbakemelding som en ønsker ved henvendelser til offentlige instanser. Så langt råd er skal innbyggerne få svar så raskt og presist som mulig når de henvender seg til et helseforetak. Jeg ser imidlertid også at en må se tidsbruken i forhold til det offentliges behov for å prioritere ulike henvendelser, og noen ganger også i lys av den kompleksitet som en sak kan innebære. Det som imidlertid er helt klart er at dette er forhold som er av forvaltningsrettslig karakter, og slik sett verken overlatt til meg eller noen andre å gjøre noen subjektiv vurdering av.

Helseforetakslovens § 5 slår fast at forvaltningsloven gjelder for helseforetakenes virksomhet, og forvaltningsloven har en egen bestemmelse om saksbehandlingstid (§ 11a). Denne bestemmelsens hovedregel setter imidlertid ikke en bestemt frist for besvarelse av henvendelser som ikke knytter seg til enkeltvedtak. Bestemmelsen lovfester imidlertid det som må anses å følge av god forvaltningspraksis, nemlig at en skal behandle saken uten ugrunnet opphold. Det vil i mange tilfeller være et utpreget skjønnsspørsmål hva som i det konkrete tilfelle er å betrakte som en forsvarlig behandlingstid. Det må tas hensyn til hvilke ressurser som står til rådighet og hvorledes en prioriterer de forskjellige arbeidsoppgavene i forhold til hverandre.

Hvis henvendelsen imidlertid knytter seg til et enkeltvedtak, så er regelen at en skal gi et foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned. Fristen regnes fra det tidspunkt henvendelsen er mottatt.