Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:725 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 26.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden ta kontakt med Importutvalget for å prøve å åpne for importkvoter av reinkjøtt?

Begrunnelse

I svar fra statsråden i skriftlig spørsmål nr. 608 sier man blant annet at man skal prøve tv-kampanje i regi av Opplysningskontoret for kjøtt for å øke salget av reinkjøtt. Statsråden unnlater en mulighet for å avhjelpe problemet med store lager av reinsdyrkjøtt ved å åpne for import.
I Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev til SLF, datert 13. februar 2008, ble sagt følgende:

"Det er fortsatt et mål å redusere reintallet i Finnmark, samt øke prisen på reinkjøtt til produsent. Dette innebærer at det ikke kan åpnes for noen importkvote, med redusert tollsats for reinsdyrkjøtt i sesongen 2007/2008. I denne situasjonen hvor importutvalget ev. skulle vedta å gi råd om import i forbindelse med slaktesesongen 2008/2009, forutsettes det at SLF tar kontakt med departementet."

Dette betyr slik jeg oppfatter det at den svært problematiske råvaretilgangen fortsetter også i de neste årene også.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen viser representanten Trældal til at økt import kan være en mulighet for å avhjelpe problemet med store lager av reinsdyrkjøtt. Representanten viser også til at det i departementets tildelingsbrev for 2008 til Statens landsforbruksforvaltning (SLF) sies at det ikke kan åpnes for noen importkvote med redusert tollsats i sesongen 2007/2008, og at et eventuelt råd fra importutvalget om import i forbindelse med slaktesesongen 2008/2009 forutsettes avklart med departementet.

En sentral forutsetning som må legges til grunn når eventuelle importkvoter for reinkjøtt med redusert tollsats skal vurderes, er myndighetenes mål om en bærekraftig reindrift i alle deler av landet. Siden det er nødvendig å redusere reintallet i deler av Finnmark, er det også nødvendig å legge forholdene til rette for økt slakting av rein og økt salg av reinkjøtt.

Som jeg redegjorde for nylig i mitt svar på spørsmål nr. 608, har det siden i høst vært en vanskelig omsetningssituasjon for reinkjøtt, særlig i Finnmark. I neste omgang er dette uheldig for det arbeidet som må gjøres for å få ned reintallet i disse områdene, men også ved at reindriftsutøverne får svekket sitt inntektsgrunnlag.

Ut fra forutsetningene og situasjonen nevnt ovenfor, kan ikke problemet knyttet til omsetningen av reinkjøtt løses ved at man åpner for import av reinkjøtt til reduserte tollsatser. Tvert imot ville et slikt tiltak føre til at kvantumet reinkjøtt som legges ut for salg på det norske markedet, økes. Det ville i neste omgang måtte forsterke de problemene man allerede har med å få solgt ut et lager av norsk reinkjøtt som allerede er for stort. Den videre effekten inn i neste slaktesesong ville være at man ytterligere svekket mulighetene for slakting av rein og salg av norsk reinkjøtt.

Det er derfor nå enda mer enn i de senere årene riktig og nødvendig at det ikke blir åpnet for import av reinkjøtt til reduserte tollsatser. Et slikt tiltak ville i dagens situasjon, være helt i strid med de mål som er trukket opp av Stortinget og av regjeringen for reindriftspolitikken i Norge.

Dersom representanten Trældal med sitt spørsmål mener at økt import kan føre til lavere priser på reinkjøtt, og på den måten påvirke den samlede etterspørselen og omsetningen positivt, er det naturligvis gode grunner for å tro det.

Jeg må imidlertid her minne om at det norske markedet for reinkjøtt ikke er regulert, og at det er helt opp til aktørene selv å forhandle og fastsette priser, innenfor de rammer som tollbeskyttelsen gir. Markedsaktørene vil rimeligvis vurdere prisene nettopp i lys av situasjonen med lager av reinkjøtt og mer begrenset salg.

Sett i forhold til de reindriftspolitiske målene som Stortinget har fastsatt og som jeg arbeider for å oppnå, er det imidlertid lite heldig med en prisnedgang. Det vil fortsatt være et viktig bidrag til en positiv utvikling av norsk reindrift at reinkjøtt prises som det eksklusive produktet det er, og at reineierne gjennom å oppnå gode priser blir stimulert til økt slakting.

Til tross for at det fortsatt er problemer med omsetningen av reinkjøtt, er det likevel som kjent snakk om et svært lite kvantum sett i en større sammenheng. Jeg har derfor tro på at det med tilpassede tiltak og litt ekstra innsats er mulig å få til den nødvendige økningen av omsetningen.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål 608 der jeg redegjorde for de planer som det arbeides med i denne sammenheng.