Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:701 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 24.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I Evje og Hornnes kommune har fylkesmannen reagert mot forslaget til reguleringsplan for boligfeltet på Moisund som ligger 10 km sør for Evje sentrum, og 5 mil nord for Kristiansand. Bakgrunnen er regjeringens klimapolitikk, og frykt for økt pendling og bilbruk. Dette medfører at kommunen ikke kan legge ut attraktive tomter for å sikre økt bosetting.
Støtter statsråden et slikt prinsipp, eller ser statsråden distriktenes behov for å tilby best mulige tomter og at folk skal få bo der de ønsker?

Begrunnelse

Evje og Hornnes kommunes forslag til reguleringsplan for Trollbakkane Moisund er lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av 88 boliger med tilhørende infrastruktur og lekeområder, samt offentlig barnehage. Status for området i kommuneplanens arealdel er foreløpig LNF-område. Reguleringsformålet er foreløpig ikke i samsvar med kommuneplanen.
Evje og Hornnes kommune er en spennende kommune som har satset offensivt på bosetting og næringsutvikling. Etter at den største arbeidsplassen i kommunen, Evjemoen forsvant, har omstillingen i kommunen gitt gode resultater. Dette arbeidet ønsker de å fortsette, og har derfor ønske om å utvikle flere boligfelt. På Moisund har kommunen allerede flotte tomter som særlig yngre familier har etablert seg på. Dette attraktive området ønskes nå å videreutvikles, men Fylkesmannens miljøvernavdeling har reagert på forslaget. Undertegnede mener saken er av stor prinsipiell karakter, og at den kan få konsekvenser for distriktsutviklingen.
I mindre kommuner er det utfordrende å legge all ny bosetting i nærheten av sentrum. I dette tilfellet ligger det foreslåtte boligfeltet mellom to arbeidsmarkeder, og det vil derfor bli pendling. Men allerede i dag er det over 400 som pendler ut av kommunen, og det er godt busstilbud til Kristiansand for pendlere. Dersom regjeringens politikk er å unngå all slik bilbruk i distriktene vil distriktsutviklingen bli utfordrende i fremtiden.
Regjeringen beskriver det selv i St.meld. nr. 21 (2005-2006) "Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken". Der starter regjeringen med at

"Folk skal kunne bu der dei ønskjer"

og at

"Regjeringa vil gi folk reell valfridom i kvar dei vil bu, og leggje grunnlaget for å ta heile landet og dei ulike naturressursane i bruk. Regjeringa har eit sterkt ønske om at alle menneske i heile landet skal kunne utvikle evnene sine og leve gode og meiningsfulle liv. Ein kan oppnå det gode livet på mange måtar, både i by og bygd."

En peker på flere utfordringer, og bl.a.

"Utfordring nr. 4: Bygder og tettstader som attraktive stader for busetjing, særleg for unge og kvinner. For å få tilflytting til eller unngå utflytting frå mindre stader og tettstader er det ofte ikkje tilstrekkeleg at dei grunnleggjande føresetnadene knytte til arbeid, inntekt og tenester er til stades. Også butilhøva, landskapet og senteret i bygder og tettstader må opplevast som attraktive når folk skal vurdere busetjing eller tilflytting til ein stad."

og videre

"I mange småsamfunn er gode bustader kanskje den fremste føremonen ved å bu i distrikta. Det vil seie at innbyggjarane vanlegvis kan skaffe seg ein god einebustad."

Vil regjeringen holde fast på viljen til å "gi folk reell valfridom i kvar dei vil bu" eller la det bli innført ei ny prinsipiell linje i distriktspolitikken.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forslag til reguleringsplan for Trollbakkane Moisund er til behandling i Evje og Hornnes kommune. Planforslaget åpner for 88 boliger med tilhørende infrastruktur i et område, som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Jeg har forståelse for at kommunene ønsker å tilby attraktive boligtomter til sine innbyggere, og at dette særlig gjør seg gjeldende i distriktene og kommuner som sliter med fraflytting.

Etter plan- og bygningsloven er det som utgangspunkt kommunen som avgjør arealbruken innen sitt geografiske område. Berørt statlig og regionalt organ kan imidlertid fremme innsigelse til en plan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Fylkesmannen i Aust-Agder har i brev datert 07.01. 2010 fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsen er begrunnet i hensynet til klima og en samordnet areal- og transportplanlegging, der arealutviklingen bidrar til å redusere transportbehovet. Fylkesmannen mener at utviklingen av et boligfelt av denne størrelsen må komme i etterkant av en kommuneplanprosess, alternativt ved en kommunedelplan/områderegulering av Moisund og tilgrensende områder.

Dersom kommunen og fylkesmannen ikke blir enige i denne reguleringssaken må planforslaget sendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på realitetene i saken på dette tidspunktet.