Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:702 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): I statsbudsjettet for 2010 ble det lagt til rette for økt kontroll i grenseområdene.
Kan statsråden forsikre om at denne styrkingen ikke går på bekostning av andre politioppgaver, som for eksempel ordenstjeneste?

Begrunnelse

Det er nødvendig å forsterke politiets innsats i grensenære områder. Samtidig er det viktig at politiets øvrige oppgaver ikke rammes av denne satsningen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De aktuelle politidistriktene har startet prosessen med styrkingen av politiets innsats i de grensenære områdene i tråd med intensjonene i budsjettet for 2010. Politidirektoratet opplyser at rekruttering og ansettelser av de tildelte årsverkene er i sluttfasen og tiltredelse i stillingene som ikke allerede er besatt, vil bli gjennomført fortløpende.

For å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene, må kontrollvirksomheten baseres på innhenting av informasjon, kartlegging og analyser. Det er nødvendig å utnytte den faglige kompetansen som politidistriktene har for å sikre en slik kunnskaps- og erfaringsbasert kontroll på territoriet. Det er derfor avgjørende at de nye stillingene settes inn i et godt system med de ressursene som politidistriktet allerede har tilgjengelig, slik at økt kontroll i grenseområdene ses i sammenheng med de øvrige politioppgavene.

Østfold politidistrikt er betydelig styrket for å øke kontrollen i grenseområdene. Politidirektoratet opplyser at politidistriktet skal opprette sju bærekraftige kontrollteam som vil gå på samordnende tjenestelister og utfylle hverandre gjennom døgnet og uken. Politidirektoratet opplyser også at Østfold politidistrikt vil inngå et tett samarbeid med tollvesenet, slik at politiet kan følge opp alle henvendelser fra tollvesenet når de avdekker falskt identitet eller manglende dokumenter. Politidirektoratet forventer at en økt kontrollaktivitet på utlendingsfeltet vil føre til at det i tillegg avdekkes flere straffbare forhold. Østfold politidistrikt vil derfor styrke det påtalemessige arbeidet med blant annet en politiadvokat for å møte en forventet økning i antall straffesaker.

Politidirektoratet opplyser at det i hovedsak vil bli rekruttert polititjenestemenn for å øke kontrollen i grenseområdene. Disse kan i tillegg til kontrollaktiviteten benyttes til andre oppgaver ved behov og vil både ha en rolle i det forebyggende politiarbeidet samtidig som kontrollaktiviteten vil avdekke andre straffbare forhold enn ulovlig innvandring og ulovlig opphold. Som eksempel kan nevnes menneskehandel, menneskesmugling, grenseoverskridende kriminalitet og andre forhold knyttet til kontroll av kjøretøy og personer.

På denne bakgrunn mener jeg at styrkingen av politiets innsats i de grensenære områdene er i tråd med intensjonene i budsjettet for 2010.