Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:706 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 23.02.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): På hvilken måte vil statsråden bidra til at Løland-senteret i Suldal kommune blir ferdigstilt i tide til Lølandmarkeringen i 2011?

Begrunnelse

I tilknytning til Ryfylkemuseet arbeides det nå med å etablere et nasjonalt senter for nynorsk barnekultur og -litteratur. Senteret er en langsiktig del av markeringen av at det i 2011 er 150 år siden barnebokforfatteren Rasmus Løland ble født. Tiltaket støttes av Suldal kommune og Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 ble prosjektet løftet fram av et bredt flertall i Stortingets familie- og kulturkomité, og det ble her blant annet pekt på at senteret bør organiseres som en avdeling ved Ryfylkemuseet. Lokalt og regionalt arbeides det nå langs disse linjer, men Ryfylkemuseets søknad til departementet om støtte for 2010 er ikke innvilget. For at senteret skal kunne realiseres innen den oppsatte fremdriftsplanen er det nødvendig med statlige midler, og en må forvente at statsråden her bidrar til å sikre en god utvikling i saken.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet er godt kjent med planene for et senter for nynorsk barnekultur i Suldal kommune i Rogaland. Et ajourført skisseprosjekt ble oversendt departementet ved brev av 14. desember 2009 fra Ryfylkemuseet. Det framgår her at tiltaket forutsetter investeringer på anslagsvis 16 mill. kroner og et årlig driftsbudsjett på ca. 4 mill. kroner. For 2010 har Rogaland fylkeskommune og Suldal kommune bevilget til sammen kr 450.000 til prosjektet.

Ryfylkemuseets plan er å erverve en verneverdig bygning i privat eie, gjennomføre en betydelig rehabilitering og deretter legge til rette for utstillinger og aktiviteter. Ingen instanser har gitt tilsagn om bidrag til investeringene.

For departementets vedkommende vil saken bli behandlet på ordinær måte i budsjettsammenheng. Slik det framgår av budsjettproposisjonen for 2010, foreligger det imidlertid en lang rekke kvalifiserte prosjekter som det ikke har vært mulig å prioritere innenfor budsjettrammene.