Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:727 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Bergen sier opp ambulanseavtalen med Fedje kommune fra 1. januar neste år. Dette var en femårig avtale som har vart siden 2007. Dette skaper frykt for at en større del av kostnadene vil skyves over på kommunen. Denne problemstillingen har tidligere vært diskutert i Samnanger kommune.
Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at Helse Bergen tar ansvar for å sikre innbyggerne i Fedje og Samnanger et forsvarlig ambulansetilbud?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest RHF har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester, herunder ambulanse-tjeneste, slik det er fastsatt i lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak. Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen har tilgang til en kvalitativt god ambulansetjeneste med en forsvarlig responstid.

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal bidra til å sikre at befolkningen får faglige forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, og krav til samarbeid med de andre nødetatene. Forskriftens § 4 pålegger de regionale helseforetakene og kommunene å sikre en rasjonell og koordinert innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. Det fremgår av kommunehelsetjenesteloven § 1-4 at kommunene skal samarbeide med regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten best mulig kan virke som en enhet. Det er i merknadene til akuttforskriften anbefalt at det etableres samarbeidsfora som forplikter samarbeidspartene.

Jeg har vært i kontakt med Helse Vest RHF angående forholdene som tas opp i spørsmålet og fått opplyst at Helse Bergen HF arbeider for å sikre et best mulig akuttmedisinsk tilbud til befolkningen i sitt foretaksområde i et samvirke mellom ulike etater. Samarbeidet som helseforetaket har etablert med kommunene Fedje og Samnanger er eksempler på dette. Når det gjelder øysamfunnet Fedje, så dekkes dette av ambulansetjeneste fra nabokommunen Austrheim, via beredskapsferge, samt luftambulanse. Det foreligger ingen planer om å redusere dette tilbudet. Ifølge Helse Vest RHF viser registrerte data fra AMK-Bergen om ambulanseaktivitet på Fedje for 2009 at det var 14 akuttoppdrag, der luftambulanse også var involvert i 10 av oppdragene. I tillegg var det 11 hasteoppdrag og 2 vanlige oppdrag, jf. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

I 2007 inngikk, som kjent, Helse Bergen HF og Fedje kommune en samarbeidsavtale om helsemessig beredskap med fem års varighet. Avtalen skulle sikre at kommunen og Helse Bergen fikk en rasjonell og koordinert innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, sørge for at innholdet i disse tjenestene var samordnet med de andre nødetatene, hovedredningssentralen og øvrige myndigheter. Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skulle blant annet legges til rette slik at personellet i de ulike tjenestene fikk øvelse i samhandling. Helse Bergen gjorde erfaringer med at avtalen ikke regulerte ovennevnte forhold slik som ønskelig. Fedje kommune ønsket en mer langsiktig avtale med Helse Bergen som kunne sikre tjenestetilbudet for mer enn noen få år av gangen. Det var dette som lå til grunn for at avtalen ble sagt opp fra Helse Bergen sin side med virkning fra 1. januar 2011. Partene er i en god og positiv dialog for å utmeisle en ny og bedre avtale.

Når det gjelder Samnanger, opplyser Helse Vest RHF at Helse Bergen og Samnanger kommune gjennom vinteren og våren 2009 arbeidet tett sammen for å etablere en robust akuttmedisinsk beredskap i kommunen. Samarbeidsavtale (såkalt Firstresponderordning) mellom partene ble inngått gjeldende fra 2. juni 2009. Samtidig ble det inngått et legevaktssamarbeid mellom Samnanger kommune og Os kommune fra oktober 2009. Firstresponderordningen ble evaluert av partene i november 2009, og konklusjonen var at ordningen fungerte tilfredsstillende og var kommet for å bli.

Ambulansetjenesten må sees i sammenheng med de øvrige delene av den akuttmedisinske kjeden, herunder den medisinske nødmeldetjenesten, kommunal legevakt og legevaktsentral.

Ikke minst i områder med store geografiske avstander kan dialog og formalisert samarbeid mellom kommuner og helseforetak bidra til å sikre befolkningen nærhet til kvalitativt gode tjenester. I St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen legger Regjeringen opp til økt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også i forhold til den akuttmedisinske kjede. Økt samarbeid forplikter både kommuner og helseforetak til å gå i dialog med hverandre ved omlegging av tjenester som ligger under deres ansvarsområde.