Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:707 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vil regjeringen fremlegge forslag om rettighetsfesting av borgerstyrt personlig assistanse, slik helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har lovet?

Begrunnelse

Borgerstyrt personlig assistanse er en ordning som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne større frihet og selvstendighet, gjennom muligheten til selv å styre den praktiske bistanden. Etter lov om sosiale tjenester har kommunene stor frihet til å vurdere hvorvidt den som har behov for bistand skal få hjelpen i form av BPA, eller i form av andre hjelpetiltak.
Regjeringen Bondevik 2 foreslo en rettighetsfesting av BPA i forslag til statsbudsjett for 2006 (Helse- og omsorgsdepartementet), der det heter: Ut fra de positive erfaringene med brukerstyrt personlig assistanse, foreslår departementet å endre Lov om sosiale tjenester slik at alle som fyller de alminnelige vilkår for tjenester og har behov for omfattende tjenester, får rett til å få hele eller deler av bistanden organisert som brukerstyrt personlig assistanse."
I et spørsmål fra Høyres Bent Høie om når Regjeringen Stoltenberg ville følge opp forslaget om rettighetsfesting av BPA, svarte helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 17. oktober 2005:

"Jeg er tilfreds med hovedinnholdet i forslaget som er skissert i St.prp. nr. 1 (2005-2006) forslaget til statsbudsjettet for 2006 fra den avgåtte regjeringen Bondevik, og tar sikte på å følge opp dette i et høringsnotat med det første. I høringsnotatet vil jeg vurdere detaljene i utformingen av bestemmelsene nærmere. Blant annet vil jeg vurdere hvor omfattende tjenestetilbudet skal være før det gis rett til å få tjenesten organisert helt eller delvis som brukerstyrt personlig assistanse."

Oppfølgingen kom imidlertid ikke før i juli 2007, da det ble sendt ut et høringsforslag om en rettighetsfesting av BPA. Høringsforslaget fikk bred støtte fra høringsinstansene, men er ennå ikke fulgt opp i form av lovforslag. Regjeringen har informert Stortinget om at saken skal sees i sammenheng med lovreguleringen som skal følge opp St.mld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Både i valgkampen i 2005 og i 2009 har regjeringspartiene stilt seg positive til å rettighetsfeste BPA ordningen.
Jeg har imidlertid fått informasjon fra brukerorganisasjoner om at representanter for Helse- og omsorgsdepartementet har opplyst om at det likevel ikke vil bli foreslått en rettighetsfesting av ordningen med borgerstyrt personlig assistanse. Dette vil være et alvorlig løftebrudd fra regjeringspartienes side, og jeg ber statsråden klargjøre Regjeringens syn på saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I Prop. 1 S (2009–2010) heter det at:

”Departementet har hatt forslag til forbedringer av ordningen med BPA på høring. Høringen reiste flere prinsipielle og praktiske problemstillinger som må løses før en sak kan legges fram for Stortinget. Saken ses i sammenheng med det igangværende arbeidet med å utrede en eventuell harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.”

Jeg vil understreke at omtalen i statsbudsjettet for 2010 fortsatt er retningsgivende for regjeringens syn på saken. De signaler representanten har mottatt vedrørende angivelig endringer i regjeringens syn må bero på misforståelser.

Som det fremgår av St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, er intensjonen at ny kommunal helse- og omsorgslov skal fremmes for Stortinget i løpet av 2010. Departementet opprettholder fremdriften i henhold til dette, herunder oppfølgingen av BPA.