Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:711 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 03.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I St.meld. nr 22 (2008-2009) om Svalbard peika Regjeringa på behovet for ein fornying av kraftforsyninga i Longyearbyen på Svalbard basert på best tilgjengeleg miljøteknologi.
Kor langt er dette arbeidet kome, og når kan det forventast at kraftverksplanane eventuelt sendas ut på anbod?

Begrunnelse

På verdsbasis slepp meir enn 3000 kullkraftverk ut meir enn 3 mill. tonn CO2 kvar i året. Kullkraftverk slepp ut om lag dobbelt så mykje CO2 for kvar einheit produsert energi som gasskraftverk. Norske Sargas har utvikla ein teknologi som er i stand til å fange meir enn 90 prosent av utsleppa av klimagassar frå kullkraftverk. Teknologien er allereie utprøvd i eit testanlegg i Pittsburgh i USA. Denne teknologien kan demonstrerast i Noreg gjennom bygging av eit kullkraftverk med CO2-handtering på Svalbard.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringa varslet i St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard at dagens kulldrevne hovedkraftanlegg i Longyearbyen har en begrenset levetid – anslått til om lag 2020.

Samtidig er kraftanlegget pålagt et rensekrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (KliF) med virkning fra 2012. Aktivitetsøkningen i Longyearbyen har også medført en større etterspørsel etter energi og varme. Regjeringa jobber nå i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre for å imøtekomme rensekravet fra KliF. Vi er også inne i en prosess der det ses på ulike løsninger for en fremtidig energiforsyning i Longyearbyen. Som et ledd i dette arbeidet er vi kjent med Sargas sin teknologi for rensing av kullkraftverk. Det er foreløpig ikke tatt stilling til når et eventuelt anbud kan sendes ut. Regjeringa tar sikte på å komme tilbake til en ytterligere beskrivelse av arbeidet i forbindelse med fremleggelsen av de årlige statsbudsjetter.