Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:714 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 24.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden vektlegge hensynet til friluftslivet og lokale miljøinteresser når departementet skal ta stilling trasé for ny E18 Bommestad-Sky?

Begrunnelse

Lokale miljøgrupper peker på at den planlagte E18 forbi Hagalia er planlagt så høy at den skjermer for utsyn til lokale beboere og turgåere i området, og at veien med relativt enkle midler kan senkes. Det pekes også på at det er behov for en lengre tunell for å ivareta støy- og lokale miljøhensyn.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet har kommunedelplan for E18 Bommestad – Sky i Larvik kommune til behandling som innsigelsessak. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommunens vedtatte alternativ med lang tunnel ved Haga. Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune har innsigelse dersom det velges et alternativ med kort tunnel ved Haga.

Hensyn til friluftsliv og andre miljøinteresser blir alltid vurdert og vektlagt i departementets behandling av slike saker. Siden saken er til behandling ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på realitetene i saken på dette tidspunktet.