Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:715 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det var tidligere søkt og gitt tillatelse om torskeoppdrett i Grønsfjorden i regi av Korshavn Havbruk. Denne søknaden ble senere endret til lakseoppdrett, som nå er innvilget av Fiskeridirektoratet. Fylkesmannen i Vest-Agder frarådet å gi denne tillatelse.
Mener statsråden at saksbehandlingen i denne saken er i tråd med god forvaltningsskikk, med en hurtigbehandling før jul for å avgjøre saken før fylkeskommunen formelt ville ha overtatt behandlingsansvaret fra 1. januar 2010?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Etter akvakulturloven § 8 plikter myndighetene som omfattes av loven å foreta en effektiv og samordnet søknadsbehandling, og departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om samordning av søknadsbehandlingen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader. Bakgrunnen for bestemmelsen er at en søknad om etablering av akvakultur skal behandles av flere ulike sektormyndigheter, samt lokaliseringskommunen, før det kan fattes vedtak etter akvakulturloven.

De ulike myndigheter skal fatte vedtak, avgi uttalelser og eventuelt fatte dispensasjonsvedtak eller foreta planendring i denne prosessen. Dette er ofte tidkrevende.

Fiskeri- og kystdepartementet har derfor nylig gjennomført høring av et forslag om konkrete tidsfrister for saksbehandlingen. Formålet er å bedre næringens og forvaltningens rammebetingelser gjennom større forutsigbarhet og kortere saksbehandlingstid.

Fiskeridirektoratet region Sør mottok søknad om omgjøring av lokalitet for torsk til lokalitet for laks på lokalitet Nakkestad fra Korshavn Havbruk AS den 20. juni 2009. Havnemyndigheten, Mattilsynet, fylkesmannen og Lyngdal kommune fikk oversendt søknaden for behandling 29. august 2009. Fylkesmannens uttalelse forelå 23. september, og søknaden ble innvilget 23. desember 2009. Samlet behandlingstid var dermed over seks måneder (27 uker), og sluttbehandlingen tok over to måneder. I et slikt perspektiv kan jeg ikke se at en samlet saksbehandlingstid på over seks måneder er å betegne som ”hurtigbehandling”.

Jeg mener for øvrig det vil være å sløse med offentlige ressurser, være til ugunst for det private næringsliv og mot formålet i akvakulturloven § 8 dersom Fiskeridirektoratets regionkontor skulle latt være å sende ut vedtak i en sak som var ferdig utredet, uten annet formål enn å overlate til en ny instans å treffe avgjørelse.

For ordens skyld legger jeg til at tildelingsmyndigheten ved behandling av akvakultursøknader ikke er bundet av fylkesmannens uttalelse om naturvern-, frilufts-, fiske-, og viltinteresser, og at tildelingsmyndigheten selv skal foreta en vurdering av den enkelte søknad på dette punkt. I angjeldende vedtak har Fiskeridirektoratets regionkontor redegjort for hvorfor fylkesmannens tilråding ikke er fulgt, og vedtaket er gjort med oppsettende virkning på tre uker i påvente av en eventuell klage fra fylkesmannen. Ettersom fylkesmannen har unnlatt å klage, må det antas at fylkesmannen ikke har hatt innvendinger til regionkontorets vurdering av hvorfor klarering av lokalitet til oppdrett av laks kunne gjøres, tross fylkesmannens opprinnelige fraråding.

Etter min oppfatning foreligger det ingen opplysninger i saken som tilsier at saken ikke er behandlet i tråd med god forvaltningsskikk.

Tilleggssvar 5. mars 2010:

Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra representanten Gitmark og mitt svar 2. mars 2010.

Etter at mitt svar ble sendt Stortinget, har jeg mottatt nye opplysninger fra Fiskeridirektoratet om saken. På bakgrunn av de nye opplysningene, ønsker jeg å presisere deler av svaret mitt.

Fiskeridirektoratet region Sør mottok i begynnelsen av inneværende uke en anmodning fra Fylkesmannen i Vest-Agder. I anmodningen har fylkesmannen bedt om en redegjørelse for regionkontorets vedtak 23. desember 2009 om klarering av lokalitet Nakkestad til oppdrett av laksefisk i Lyngdal kommune. Det fremgikk at de ikke kunne se å ha mottatt kopi av vedtak, noe som har betydning for en eventuell protest fra deres side (omtalt som ”klage” i mitt tidligere svar).

Ifølge regionkontorets kopiliste skal slik kopi være sendt. Det føres imidlertid ikke logg over utgående brev til kopimottaker, og det kan derfor ikke utelukkes at fylkesmannen ved en inkurie ikke har mottatt kopi.

Ifølge en overenskomst mellom Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning, har fylkesmennene hatt en protestrett på vedtak der Fiskeridirektoratets har gått mot fylkesmennenes fraråding. Denne overenskomsten baserer seg på forvaltningsloven § 35, tredje ledd, hvor overordnet myndighet under visse omstendigheter, kan omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot. Tredje ledds annet punktum bestemmer imidlertid at melding om at vedtaket vil bli overprøvd, i så fall må sendes til den vedtaket retter seg mot innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket.

Selv om fylkesmannen ikke kan se å ha mottatt kopi av Fiskeridirektoratets vedtak, foreligger det etter de opplysninger jeg har mottatt ikke noen saksbehandlingsfeil eller brudd på god forvaltningsskikk.