Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:718 (2009-2010)
Innlevert: 19.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 25.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): NOVA-rapport 3/08 viser at tidligere barnevernsklienter har dårligere levekår enn andre. Barnevernsbarn har blant annet lavere utdanning, lavere inntekt, er oftere avhengig av sosialhjelp og flere er arbeidsledige. Manglende oppfølging av barn som lider under omsorgssvikt øker utgiftene til psykiatri, rusbehandling og uføretrygd.
Vil en økt satsing på barnevern og ettervern være en del av regjeringens planlagte arbeid for å kutte kostnader og redusere bruken av oljepenger i årene fremover?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen vil også i framtiden legge stor vekt på at barnevernet har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å løse sine oppgaver på en god måte. Lykkes vi med dette, vil det bidra til bedre oppvekstvilkår for mange barn og unge, og forebygge sosiale problemer.

Finanskrisen gjorde at norsk økonomi sto i fare for å gå inn i en dyp konjunkturnedgang. Derfor var det riktig å legge penge- og finanspolitikken kraftig om. Tiltakene i finanspolitikken har bidratt til at ledigheten har økt klart mindre enn fryktet, men gjør også at det er behov for en innstramming framover. Det er nødvendig for å redusere presset mot industrien og for bedre å kunne møte veksten i utgiftene som vil følge av en aldrende befolkning. Regjeringen har lagt stor vekt på at vi må komme tilbake til 4-prosentbanen for bruken av oljeinntekter. Denne banen har en svært god begrunnelse, og vi må ikke skape tvil om den. For høy oljepengebruk vil kunne gi et særnorsk høyt rentenivå og sterkere valutakurs. Da svekker vi næringslivets evne til å konkurrere. Det vil ramme arbeidsplassene.

Når det gjelder den nærmere innrettingen av finanspolitikken i 2011 og bevilgningene til ulike formål, herunder barnevern og ettervern, viser jeg til Regjeringens forslag til statsbudsjett som legges fram til høsten.