Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:719 (2009-2010)
Innlevert: 19.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I VG onsdag 17. februar advarte Aps partisekretær Raymond Johansen mot at kommuner og lokalbefolkning ikke blir hørt dersom regjeringen dropper den omstridte utredningen av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Han uttalte samtidig at det er mange eksempler på at man ikke har gått inn for oljeboring selv om det har blitt gjennomført en konsekvensutredning.
Kan undertegnede be om at olje- og energiministeren oversender Stortinget en oversikt over de eksemplene Raymond Johansen viser til?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Lov om petroleumsvirksomhet § 3-1 sier:

”Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

Spørsmålet om åpning av nye områder skal forelegges lokale myndigheter og sentrale interesseorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken.

Videre skal det ved offentlig kunngjøring gjøres kjent hvilke områder det foreligger planer om å åpne for petroleumsvirksomhet og arten og omfanget av den virksomhet det gjelder. Interesserte skal gis en frist på minst 3 måneder til å uttale seg.

Departementet avgjør hvilken saksbehandling som skal følges i det enkelte tilfelle.”

Følgende områder på norsk kontinentalsokkel har blitt konsekvensutredet i tråd med petroleumsloven, men har ikke blitt åpnet for petroleumsvirksomhet:

- Troms II ble konsekvensutredet i 1984 og i 1989, men ble ikke åpnet.

- Skagerrak ble konsekvensutredet i 1994, men ble ikke åpnet. Et område syd for linjen 57°40’N og vest for linjen 8°30’Ø, avgrenset mot dansk kontinentalsokkel, ”åpnes ikke generelt for letevirksomhet, men det vil kunne gis tillatelse til å bore et begrenset antall letebrønner, maksimalt 4 i området, før en eventuelt tar spørsmålet om videre åpning opp med Stortinget”.

- Trøndelag I/Øst ble konsekvensutredet i 1994, men ble ikke åpnet.

- Nordland IV og V ble konsekvensutredet i 1994, men kystnære deler ble ikke åpnet.

- Nordland VI ble konsekvensutredet i 1994. Nordland VI ble inndelt i tre ulike deler. Et område nærmest land i øst ble ikke åpnet og et firkantet område midt i Nordland VI ”åpnes ikke generelt for letevirksomhet, men det blir anledning til å bore et begrenset antall letebrønner, maksimalt 6, i området før en eventuelt tar spørsmålet om åpning på nytt opp med Stortinget”.

- Nordland VII ble konsekvensutredet i 1994, men ble ikke åpnet.