Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:721 (2009-2010)
Innlevert: 19.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg konstaterer at statsråden ikke vil bidra til god service overfor hardt prøvede pendlere ved å gi informasjon om når de kan benytte Flytoget ved forsinkelser hos NSB.
Kan statsråden redegjøre for hvor mange ganger pendlere har kunnet benytte Flytoget så langt etter at dette ble tillatt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser for ordens skyld til mine brev av 21. januar og 5. februar d.å. til Stortingets presidentskap vedrørende bruk av Flytoget ved større forsinkelser med NSBs tog.

Jeg vil ellers imøtegå påstanden om at jeg ikke vil bidra til god service. Jeg har lyttet til pendlere både i møter og via brev, og er klar over at selv om informasjonen er blitt bedre, må den styrkes ytterligere.

Som et resultat av samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Nærings- og handels- departementet, Jernbaneverket, NSB og Flytoget, ble det etablert en ordning som innebærer at pendlerne kan få reise med Flytoget i situasjoner der tog blir innstilte eller er sterkt forsinket. Ordningen ble formalisert i avtale av 20. januar 2010. Ordningen går ut på at dersom det er problemer med infrastrukturen, skal Jernbaneverkets togledelse iverksette nødvendige avviksrutiner, mens det er togselskapene selv som ber Jernbaneverket iverksette avviksrutinene ved problemer med enkeltavganger. Jeg har blitt orientert om at denne rutinen så langt er iverksatt to ganger, og flere timer hver gang, etter at ordningen trådde i kraft.

Flytoget informerer meg ellers om at både Flytoget og NSB har en god praksis med å ta med hverandres passasjerer i forbindelse med problemer som oppstår akutt. Dette som en del av samarbeidet som alltid har funnet sted mellom selskapene for å gi de reisende et best mulig transporttilbud.

Jeg legger opp til at Samferdselsdepartementet i samråd med Nærings- og handels- departementet om kort tid vil innkalle Jernbaneverket, NSB og Flytoget til et oppfølgingsmøte slik at vi kan forsikre oss om at ordningen fungerer etter hensikten og til beste for de reisende.

En kopi av dette brevet vil bli sendt til Jernbaneverket, NSB og Flytoget.