Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:729 (2009-2010)
Innlevert: 22.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 25.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ny bostedsadresse har ført til at en person 5 måneder etter flytting fremdeles ikke får rehabiliteringspenger fra Nav Nesodden. Overføring av opplysninger som viser at hun har rett til utbetaling ved flytting burde være en enkel rutine, og ikke føre til opphold i utbetaling.
Hvorfor oppstår slike problemer, og hvordan vil statsråden sørge for at Nav-kontorene samarbeider på en måte som sikrer "sømløse tjenester" slik at bytte av bostedsadresse ikke fører til at klienter blir skadelidende og står uten penger å leve av?

Begrunnelse

Denne personen flyttet til Nesodden i september/oktober 2009 og henvendte seg til Nav i sin nye hjemkommune. Klienten har opplevd store problemer med å få saken sin ferdigbehandlet ved Nav Nesodden. De nekter å utbetale rehabiliteringspenger på tross av at klienten har mottatt dette tidligere fra Nav Grünerløkka, og hun har gyldig vedtak frem til juni 2010. Nav Grünerløkka utbetalte frem til desember på tross av at personen hadde flyttet til Nesodden, men etter det har hun stått uten inntekt. Det er en håpløs situasjon for en mor med 2 barn, og hun opplever det som at saken treneres. Alle har rett til hjelp fra sin hjemkommune, og det er årsaken til at denne personen nå henvender seg til Nav Nesodden. Når personer ikke får det de har krav på i tide medfører det store problemer for den det gjelder, og det medfører også masse ekstra henvendelser til Nav. Det burde derfor også være i Nav sin egen interesse å raskt ordne opp i slike saker. Denne kvinnen har hatt kontakt med en frivillig organisasjon som har forsøkte å hjelpe, men de er også fortvilet over situasjonen da den ansvarlige ved Nav-kontoret, i følge dem, unnlater å svare både på brev og på telefon. Situasjonen er håpløs hvis det er slik at Nav-kontoret ikke er villige til å yte service, informere eller hjelpe folk i en vanskelig situasjon. Det snakkes mye om samhandling, og dette er et godt eksempel på hva slags saker det burde samhandles bedre om. Overflytting fra et NAV- kontor til et annet burde etter min mening skje uten problemer, og uten opphold i utbetaling av penger som det allerede er fattet vedtak om. Jeg er bekymret over alle henvendelsene jeg mottar om saker som virker opplagte, men hvor folk "møter veggen" i sitt møte med Nav. Folk ringer og spør meg hvor de kan få hjelp til å ordne opp i sakene sine, men jeg har dessverre ikke noe godt svar å gi dem så lenge det ikke finnes noe Nav-ombud. Hvis det er slik at Nav-kontorene har flere måneder gamle saker liggende kan problemene lett forsterkes etter 1. mars når den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger innføres. Jeg håper derfor at statsråden kan gi et råd om hvordan denne klienten skal forholde seg for å få oppfylt sine rettigheter.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det skal selvsagt ikke være slik at brukere som allerede har fått vedtak om at de skal ha en ytelse får stoppet ytelsen sin fordi de flytter.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet kan det være flere årsaker til at den aktuelle brukeren ikke har fått utbetalt ytelsen sin fra det nye NAV-kontoret. Det er likevel mye som tyder på at rutinene ikke har vært fulgt i tilstrekkelig grad, og at kommunikasjonen internt i Arbeids- og velferdsetaten ikke har vært god nok. Arbeids- og velferdsdirektoratet har vært i kontakt med NAV Nesodden. NAV Nesodden oppfordrer bruker til å ta kontakt med dem for å få en løsning i saken. Hun bør primært snakke med en veileder ved NAV-kontoret. Dersom dette ikke fører fram kan hun ta kontakt med NAV-leder.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at Arbeids- og velferdsetaten har rutiner for overføring av saker når brukere flytter mellom kommuner eller bydeler. Rutinene skal nettopp sikre at brukerne ikke får opphold i ytelser som han eller hun har rett til og at etaten har en ensartet praksis i slike saker. NAV-kontoret overfører saker til andre kontorer iht. lister over personer som har fått ny folkeregistrert adresse. Rutinene er likevel litt forskjellige alt etter hvilken ytelse brukeren mottar. Dette skyldes at utbetalingen skjer via ulike IKT-systemer. Når mottakere av rehabiliteringspenger flytter må det settes i gang en rekke manuelle rutiner.

Jeg har all grunn til å tro at dette problemet vil bli mindre ved overgangen til arbeidsavklaringspenger, både fordi folk da ikke lenger vil bli flyttet mellom tre ytelser etter hvilket tiltak de trenger og fordi IKT-løsningen for denne ytelsen i mye mindre grad vil kreve manuelle rutiner. Dette vil medføre at risikoen for stans i ytelse ved flytting blir vesentlig redusert.