Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:734 (2009-2010)
Innlevert: 23.02.2010
Sendt: 23.02.2010
Besvart: 04.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden snarest starte opp de mobile gasskraftverkene slik at strømprisene i Nord-Norge kan bli lavere?

Begrunnelse

Statsråden har ikke iverksatt noen tiltak for å avhjelpe industrien i Nord-Norge. Rekordhøy strømpris har ført til at flere bedrifter i Nordland måtte stenge dørene, fordi strømprisen er så høy at det ikke er lønnsomt å opprettholde produksjonen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: De to reservekraftverkene har en kapasitet på 150 MW hver. Kapasiteten i kraftverkene ville totalt utgjøre 3 promille av den totale produksjonskapasiteten i Norden.

Utslippstillatelsene etter forurensningsloven og anleggskonsesjonene etter energiloven for de to mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhavna gir de rettslige rammene for bruken av kraftverkene.

Kravet for å ta reservekraftverkene i bruk skal være at Statnett benytter alle andre aktuelle virkemidler for å håndtere en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon før det mobile reservekraftverket settes i drift. Kriteriet for idriftsettelse er dermed høy risiko for rasjonering. Det fremgår klart av forutsetningene for å kunne igangsette de mobile reservekraftverkene at høy kraftpris ikke er noe slikt kriterium.

I helt spesielle situasjoner kan det etter forskriftene til energiloven dispenseres midlertidig fra vilkårene i anleggskonsesjonene for igangsetting av reservekraftverkene. Statnett har varslet at foretaket vil søke energimyndighetene om slik dispensasjon for å gjøre reservekraftverkene klare for drift ut fra hensynet til kraftforsyningssikkerheten i Midt-Norge knyttet opp mot de krav som må settes til beredskapen i den sammenheng.

Statnett må samtidig søke Miljøverndepartementet om omgjøring av vilkårene i utslippstillatelsene etter forurensningsloven.