Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:745 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 25.02.2010
Besvart: 04.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden gå inn å sørge for at grunneieren får en kompensasjon for eiendommen, som står mer i stil med markedsprisen i området?

Begrunnelse

I avisen Nye Troms 25. februar kan man lese at Avinor leier 4 mål tomt for kr. 1200 i forbindelse med installasjon av en mast, barduner og en administrasjonshytte. Avtalen som er gjort av den tidligere eieren er fra begynnelsen av 1970 tallet. Grunneieren krever en ny og forbedret avtale med Avinor.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Spørsmålet dreier seg om en grunnleieavtale mellom Avinor AS og en grunneier for plassering av et flynavigasjonsanlegg (Målselv radiofyr). Avinor ivaretar en omfattende statlig luftfartsinfrastruktur, og inngåelse og forvaltning av slike avtaleforhold er en del av Avinors løpende virksomhet.

Avinor opplyser om at den aktuelle grunnleieavtalen er en helt ordinær avtale for denne type anlegg, og er opprinnelig inngått i 1972 med en senere endring i 1993. Avtalen har ingen bestemmelser om regulering av det årlige grunnleiebeløp. Avinor praktiserer nå regulering av slike avtaler hvert 10 år etter endringen i pengeverdien, i tråd med de bestemmelsene i tomtefesteloven § 15 som gjelder for festekontrakter til andre formål enn bolig-/fritidsformål og hvor partene ”ikkje tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller dei har avtalt regulering på anna måte”. Grunnleiebeløpet er etter siste oppregulering i 2006 nå kr 1228,-. Grunneier har også fått tilbud om å gjøre om den årlige betaling til et engangsbeløp på kr 33 700 kroner, som tilsvarer 8 425 kroner pr dekar.

I følge Avinor er anlegget etablert på skogsmark i et typisk landbruksområde. Avinor påpeker at en slik pris er romslig betaling både vurdert ut fra markedspriser ved frivillig salg av arealer til skogbruksformål, og ut fra de erstatninger som gis ved erverv av slike arealer på ekspropriasjonsrettelig grunnlag.

Jeg har tillit til at Avinor kan håndtere sine eiendomsavtaler på en forsvarlig måte, og det er ikke aktuelt for Samferdselsdepartementet å gå inn nå og instruere Avinor gjennom eierstyring for å få endret denne enkeltavtalen.