Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:746 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): E18 fra Kr. sand til Arendal har sammenhengende midtdelere på nesten hele stekningen, med unntak av et lite stykke fra Bietunellen til Grimstadporten. På nevnte veibit har det vært mange ulykker i vinter. Da jeg tok opp dette i skriftlig spørsmål dok.nr. 15:445 (09-10), kom det positivt løfte om bygging av midtdeler i 2011 og at dette ville få særskilt omtale i statsbudsjettet.
Vil statsråden allerede nå i forbindelse med revidert statsbudsjett 2010 sette av midler til prosjektering av prosjektet?

Begrunnelse

Statsråden har bekreftet at veien må utvides i bredden på flere av delstrekningene på stykket fra før Bietunnelen til etter Grimstadporten, som ligger i Grimstad mellom Kristiansand og Arendal. Dette må gjøres før det kan settes opp midtdelere. Når en vei skal utvides pleier man imidlertid å sette av midler til å prosjektere strekningen først, og dersom vi skal kunne sette i gang byggingen i 2011 som statsråden har lovet, er det viktig at det snarest settes av tilstrekkelige midler til prosjekteringen. Jeg viser til dokument nr. 15:595 (2009 - 2010), der jeg i detalj viser til viktigheten av denne utrygge strekningen på E18.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis vise til mine svar på spørsmålene nr. 445 og 595 fra representanten Godskesen. Disse to spørsmålene dreide seg også om bygging av midtdeler på denne konkrete strekningen på E18 i Grimstad kommune.

Jeg er fortsatt positiv til å forsere arbeidet med midtrekkverk på den aktuelle strekningen så langt det er praktisk og budsjettmessig mulig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Det må utarbeides en reguleringsplan for strekningen. Dersom arbeidet med planlegging kommer i gang umiddelbart, opplyser Statens vegvesen at det kan være mulig å starte byggingen i 2011. Jeg forutsetter at Statens vegvesen prioriterer planlegging av midtrekkverk på den aktuelle strekningen innenfor tildelte økonomiske rammer.