Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:754 (2009-2010)
Innlevert: 26.02.2010
Sendt: 01.03.2010
Besvart: 05.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er statsråden enig i at ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)” åpner for å fravike anbefalte støyverdier dersom kostnadene ved støytiltak er uforholdmessig høye, og vil en slik tolkning være i tråd med regjeringens Handlingsplan mot støy 2007-2011?

Begrunnelse

I regjeringens handlingsplan mot støy sies det: ”Det er svært viktig å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket i forhold til støy.”
I Stavanger kommune planlegges ny E39 gjennom bydelen Tasta tett på store boligområder, barnehager, skole og friområde vist i kommuneplanen som "stilleområde".
I forbindelse med reguleringsplanen ønsker Statens vegvesen som tiltakshaver å legge til grunn at T-1442 ikke skal følges ved gjennomføring av stamvegen. I brev til Stavanger kommune 05.03.09 skriver Statens vegvesen ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442)” åpner for å fravike anbefalte støyverdier dersom kostnadene ved støytiltak er uforholdmessig høye.”

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn som et sentralt vurderingsmoment når ny bebyggelse eller ny støyende virksomhet etableres.

I en planprosess vil det alltid være flere ulike hensyn som spiller inn. Retningslinjen T-1442 bidrar til å sikre at støyhensynet blir ivaretatt. Hvor mye vekt støyretningslinjen vil ha i hver enkelt sak avhenger av hvilke andre hensyn som gjør seg gjeldende, det er en konkret vurdering. En retningslinje gir de lokale myndigheter den nødvendige fleksibilitet som trengs ved arealplanlegging. Retningslinjen bidrar dermed til å sikre lokaldemokratiet ved å gi lokale myndigheter handlingsrom, samtidig som den bidrar til å sikre at den nasjonale målsetningen om å redusere støyplagene blir ivaretatt.

Handlingsplanen mot støy angir Regjeringens totale målsetning om reduserte støyplager i 2020. Det er den totale mengden støyplagede som skal reduseres. At det i enkelte områder vil bli mer støy i løpet av denne perioden er helt klart uheldig, men ikke uventet.