Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:755 (2009-2010)
Innlevert: 26.02.2010
Sendt: 01.03.2010
Besvart: 05.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen øker systematisk bruken av bompenger for å finansiere offentlig veibygging i Norge. Mange lokale og regionale politikere opplever et kraftig og økende press fra Regjeringen om å bruke bompengefinansiering for å forsere bygging av lokale og regionale veiprosjekt fordi statlige rammer til veibygging er alt for små.
Vil statsråden ta initiativ til en ordning der staten bidrar til å dekke deler av årlige forskotteringskostnadene for større prosjekt i samarbeid med regionale krefter for å unngå bruk av bompenger?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Nasjonal transportplan 2010-2019 innebærer en historisk satsing på samferdsel. Investeringsprogrammet innebærer det største løftet for utbygging av transport- infrastruktur i moderne tid. Likevel er det lokale ønsker og vilje til å ta i bruk bompenger for å framskynde realiseringen av vegprosjekter ytterligere. Dette stiller jeg meg positiv til. Det er imidlertid en klar forutsetning at det er lokalpolitisk tilslutning til de bompengeprosjektene som fremmes for Stortinget. På bakgrunn av den økte satsingen på veginvesteringer i Nasjonal transportplan 2010-2019 kan jeg vanskelig se at presset på kommunale og fylkeskommunale myndigheter har økt.

I ovennevnte spørsmål spørres det om, slik jeg forstår det, om jeg vil ta initiativ til en ordning der staten skal dekke deler av bompengeselskapenes rente-/finansierings- kostnader knyttet til låneopptak. Størrelsen på disse kostnadene vil variere fra prosjekt til prosjekt og vil blant annet være avhengig av den framdriften som legges til grunn for utbyggingen. Utbyggings- og finansieringsplan for et bompengeprosjekt må inngå i en helhetlig vurdering. Dersom deler av rente-/finansieringskostnadene skal dekkes gjennom statlige bevilgninger, vil dette føre til mindre rom for satsing på andre samferdselsprosjekter eller andre prioriterte områder. Jeg kan derfor vanskelig se for meg at staten skal gå inn på et slikt opplegg. Jeg kan imidlertid forsikre at jeg vil arbeide for best mulig statlige rammer til en helhetlig utvikling av samferdsels- infrastrukturen i Norge.