Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:756 (2009-2010)
Innlevert: 26.02.2010
Sendt: 01.03.2010
Besvart: 05.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge Veidirektoratet øker vedlikeholdsetterslepet på veiene. Etterslepet øker både på gamle og nye (fra 1.1.2010) fylkesveier og på de veiene som statens fortsatt har direkte ansvar for - stamveinettet. Utfordringer og problemer knyttet til manglende veivedlikehold er minst like store for veibrukerne som manglende vedlikehold på jernbanesektoren er det for togpassasjerer og de som sender gods med tog.
Hva vil statsråden gjøre av ekstraordinære tiltak for å få orden på veivedlikeholdet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har for perioden 2006-2009 mer enn oppfylt planrammen for de første fire årene i Nasjonal transportplan 2006-2015. Regjeringen har vært særlig opptatt av å styrke innsatsen til vedlikehold av transportinfrastrukturen, som har vært forsømt over flere år. Budsjettene til drift og vedlikehold av vegnettet ble i perioden 2006-2009 økt merkbart sammenlignet med rammene i Nasjonal transportplan 2006-2009. I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt opp til ytterligere økte bevilgninger til drift og vedlikehold. Målet for den økte innsatsen er å stoppe veksten i forfallet av transport- infrastrukturen.

I budsjettet for 2010 viderefører regjeringen en høy aktivitet på drift og vedlikehold av riksvegnettet. Det har imidlertid vært en kraftig kostnadsøkning for drifts- og vedlike- holdsarbeider de siste årene som gjør det vanskelig å opprettholde et nivå på vedlike- holdet som stopper veksten i forfallet. Det er derfor viktig å arbeide for å redusere kostnadene samtidig som kvaliteten på arbeidet skal være riktig. Statens vegvesen arbeider nå med å kartlegge årsaker og prøver ut nye kontraktsformer og strategier med sikte på kostnadsreduserende tiltak.

Dagens metode for beregning av vedlikeholdsetterslepet er beheftet med usikkerhet. Samferdselsdepartementet har derfor tatt initiativ til en ny utredning for å forbedre metodikken for beregning av vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesvegnettet. Statens vegvesen har begynt på dette arbeidet.

Jeg vil følge utviklingen av drift og vedlikehold i vegsektoren nøye. Det er min ambisjon å arbeide for å styrke vedlikeholdet og i første omgang stoppe veksten i forfallet av vegene.