Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:757 (2009-2010)
Innlevert: 26.02.2010
Sendt: 01.03.2010
Besvart: 05.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I skriftlig spørsmål 15:509 (2009-2010) ble det spurt om avgifter på Toyota plug-in hybridbiler, men statsrådens svar tyder på at spørsmålet ikke ble oppfattet 100 % korrekt. GM jobber nå med å utvikle Opel Ampera, en plug-in hybrid som i praksis er en elektrisk bil med 1,4 liters motor som ladeaggregat. Bilen skal kunne kjøres 60 km uten forbrenningsmotor.
Vil denne bilen klassifiseres som elbil eller bensinbil, og vil eventuelle avgifter være basert på CO2-utslipp med fulladet eller utladet batteripakke?

Begrunnelse

En plug-in hybrid er en bil med både elmotor og forbrenningsmotor, og som i motsetning til dagens hybridbiler kan lades i stikkontakten. Slike biler kommer snart på markedet, og i USA finnes det allerede en rekke selskaper som modifiserer eksisterende hybridbiler slik at de kan lades fra stikkontakt. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har tatt opp spørsmålet om eventuell avgiftsbelegging av slike biler i spm. 280 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. okt 2009 til statsbudsjettet for 2010, og i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:509 (2009-2010). I svaret til budsjettspørsmålet hevdet Finansdepartementet at det neppe vil komme plug-in hybrider til Norge i 2010, og at det dessuten var sannsynlig at fremtidig hybridbiler vil bruke elektromotoren og forbrenningsmotoren samtidig uavhengig av kjørelengde. Begge deler vil sannsynligvis vise seg å være feil. Dersom noen ønsker å privatimportere ombygde hybridbiler med plug-in støpsel i 2010 vil Finansdepartementet ha tatt feil på punktet om at det ikke blir import i 2010.
Påstanden om at fremtidige hybridbiler vil bruke elektromotoren og forbrenningsmotoren samtidig uavhengig av kjørelengde, er allerede tilbakevis i forbindelse med uttestingen av nye Toyota Prius, GMs planer for Opel Ampera og planer fra andre bilfabrikanter. I svaret på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:509 (2009-2010), viser statsråden utelukkende til typegodkjenningen – uten å problematisere hvordan slik typegodkjenning vil slå ut for plug-in hybrider som kan kjøre flere mil på batteri uten at forbrenningsmotor/aggregat startes.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som påpekt i mitt svar til skriftlig spørsmål 15:509 (2009-2010) er motorvogner som utelukkende benytter elektrisitet til framdrift (elbiler) fritatt for engangsavgift. Dette følger av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i. Av samme bestemmelse følger at fritaket ikke omfatter kjøretøy hvor batteri under kjøring tilføres strøm ved bruk av ekstern stempeldrevet forbrenningsmotor. Et kjøretøy som benytter en elektromotor til framdrift, men hvor elektrisiteten helt eller delvis produseres i et bensinaggregat, omfattes følgelig ikke av fritaket. Dette gjelder selv om kjøretøyet også har mulighet for ekstern ladning av batteriene gjennom strømnettet.

Plug-in” hybridbiler vil imidlertid bli avgiftslagt som andre hybridbiler, dvs. at elektromotoren og batteriene ikke skal inngå i beregningen av vektkomponenten (sjablongmessig fradrag på 10 pst. av bilens egenvekt), og effekten fra elektromotoren skal ikke være inkludert i beregningen av effektkomponenten.

Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av kjøretøyets vekt, effekt og utslipp av CO2, slik disse dataene framkommer av typegodkjenningen. Hvordan kjøretøyenes ulike tekniske spesifikasjoner skal måles og oppgis i typegodkjenningen følger av et felles europeisk regelverk. Utslipp av CO2 måles etter en definert testsyklus som er ment å stipulere det utslipp kjøretøyet vil ha ved et nærmere angitt kjøremønster. Dette er en utpreget teknisk vurdering, og det er opp til typegodkjenningsmyndighetene å vurdere hvilken betydning det i denne sammenheng skal ha at et kjøretøy også kan tilføres elektrisitet eksternt. Avgiftberegningen vil uansett måtte skje med utgangspunkt i den utslippsverdi som typegodkjenningsmyndighetene fastsetter. Avgiftmyndighetene trenger følgelig ikke ta stilling til hvorvidt målingen av CO2 -utslipp skal skje med utgangspunkt i om kjøretøyet har fulladede eller utladede batterier.

Dersom utslippene fra en plug-in hybrid er lavere enn fra ordinære hybridbiler, vil de med endringene i årets budsjett komme godt ut avgiftsmessig. Jeg vil i denne sammenheng vise til at det gis et fradrag i engangsavgiften på 609 kroner pr g/km for kjøretøyet for den del av utslippet som ligger under 120 g/km. Dersom de aktuelle kjøretøyene har tilsvarende vekt og effekt som dagens hybridbiler, vil de oppnå laveste engangsavgiftssats (3 386 kroner), hvis CO2-utslippet kommer ned i 30-40 g/km. Ifølge produsentens egne tall vil Opel Ampere ha et CO2 -utslipp under 40 g/km når kjøretøyet benyttes i modusen for utvidet rekkevidde. Jeg understreker at dette er produsentens egne tall.