Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:762 (2009-2010)
Innlevert: 01.03.2010
Sendt: 02.03.2010
Besvart: 09.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kulturministeren foreta en gjennomgang av prosessen rundt tildeling av nærradiokonsesjoner, undersøke om dette har gått riktig for seg, samt gi en kommentar til påstandene som er fremsatt?

Begrunnelse

Viser til spørsmål fra undertegnede til statsråden datert 1. desember og 10. desember 2009 vedrørende behandling av søkere til radiokonsesjoner og statsrådens svar på disse.
Undertegnede har i forbindelse med disse forhold mottatt påstander om følgende:

- Enkelte av søkeren har etter søknadsfristen hatt muligheter til å komme med tilleggsdokumentasjon, mens andre er nektet dette.
- Departementet har av uforklarlige årsaker fullstendig tilsidesatt anbefalinger fra Medietilsynet som er faginstans på området.
- Departementet har lagt til grunn økonomiske vurderinger som er mangelfulle ved tildeling av konsesjoner.
- Departementet besvarer ikke spørsmål eller kommenterer forslag til løsninger fra konsesjonssøkere.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til mitt svar til spørsmål nr. 352 hvor jeg uttalte at jeg ikke har mottatt dokumentasjon som tyder på at det skal ha foregått ulik behandling av søkere til radiokonsesjoner, men i henhold til god forvaltingsskikk vil jeg undersøke saken dersom det skulle fremkomme slik informasjon. Når det gjelder punktene knyttet til departementets vurdering av konsesjonssøkeres økonomi, viser jeg til mitt svar til spørsmål nr. 276 i sin helhet. Svar på henvendelser fra konsesjonssøkere er Medietilsynets ansvar, jamfør kringkastingsloven § 2-1. Medietilsynet fastsetter fordelingen av sendenett etter § 7-2 femte ledd. For øvrig kan jeg opplyse om at Medietilsynet har besvart Radio Haugalands henvendelser i brev av 26. februar 2010.