Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:765 (2009-2010)
Innlevert: 01.03.2010
Sendt: 02.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vil finansministeren gjøre for å forbedre tollvesenets rutiner ved ileggelse av straffeavgift for norsk statsborgers bruk av utenlandsk kjøretøy?

Begrunnelse

TV2 hjelper deg avdekket for en tid tilbake (5.11.2009) mangelfulle rutiner hos tollvesenet når det gjelder ileggelse av straffeavgift for norsk statsborgers bruk av utenlandsk kjøretøy.
Saken TV2 hjelper deg omtalte gjaldt en norsk statsborger som hadde lånt bil av sin tyske bror som var på besøk i Norge. Han ble deretter stoppet av tollvesenet, som beslagla brorens bil og krevde en bot i hundretusenkronersklassen av sjåføren.
Det ble aldri opplyst om at forskriften som omhandler tilleggsavgift inneholder et unntak dersom bruken ikke har vært langvarig. Det hadde den ikke i dette tilfellet, og bot og konfiskering av bil kunne vært unngått til alles beste.
Ifølge forvaltningsloven plikter tollerne å sørge for at saken de fatter vedtak i er så godt opplyst som mulig, men i nevnte sak så tollerne bort fra at sjåføren kunne dokumentere at hans bror og bilens eier var i Oslo på besøk. Tollerne har besynderlig nok heller ikke villet snakke med bilens eier.
Saken har etter min mening store likhetstrekk med tyveri ettersom bilens eier ikke blir hørt og ikke får sin bil tilbake. Saken lukter også sterkt av maktmisbruk fra myndighetenes side overfor en svak motpart, og slike hendelser truer innbyggernes og utenlandske borgeres rettssikkerhet i Norge.
Jeg ber om at finansministeren redegjør for tollvesenets rutiner i slike saker, samt hvor utbredt slike og lignende hendelser er. Dersom finansministeren mener det er fare for at noe lignende kan skje igjen regner jeg med at rutiner gjennomgås og forbedres, og ønsker i etterkant en tilbakemelding på iverksatte tiltak og virkningen av disse.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Hovedreglen er at ingen norsk statsborger kan kjøre utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, med mindre det foreligger en hjemmel for slik kjøring. Ved brudd på bestemmelsene skal det oppkreves engangsavgift som for andre kjøretøy. Forskriften som regulerer denne type kjøring her i landet (midlertidigforskriften), gir imidlertid en skjønnsmessig adgang til i helt spesielle tilfeller å tillate avgiftsfri gjenutførsel, dersom det knytter seg helt spesielle forhold til den ulovlige bruken. For å unngå forskjellsbehandling og uthuling av regelverket, stilles det strenge krav til hva som skal regnes som ”spesielle forhold”. Gjennom lang praktisering av bestemmelsen har det dannet seg en forvaltningspraksis for i hvilke tilfeller det er aktuelt å benytte unntaksbestemmelsen.

Ett av tilfellene er når bruken har vært kortvarig. Ved kortvarig bruk i et engangstilfelle vil det være urimelig å ilegge full avgift for kjøretøyet. For at det skal kunne konstateres at bruken har vært kortvarig, må den avgiftspliktige imidlertid dokumentere eller på annen måte sannsynliggjøre dette, eksempelvis ved å legge fram kvitteringer og lignende som kan gi en indikasjon på at bruken kun har vært kortvarig. Uten at det stilles noe krav til bevisføring fra den avgiftspliktige, vil ikke regelverket være mulig å administrere.

Jeg er opptatt av at forvaltningsloven og rutinene for saksbehandling i toll- og avgiftsetaten blir ivaretatt, herunder også ved fastsettelse av krav ved urettmessig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy. Dette inngår da også i den løpende styringsdialogen mellom departementet og etaten. Jeg ber for øvrig om forståelse for at jeg ikke kan gå konkret inn i enkeltsaker, men vil avslutningsvis vise til at Toll- og avgiftsdirektoratet tre ganger har behandlet saken som spørsmålet refererer seg til. Den administrative klagebehandlingen er nå uttømt. Direktoratets vedtak kan imidlertid også her prøves for Stortingets ombudsmann for forvaltningen eller for domstolene.