Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:771 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 11.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Ifølge NRK 2. mars 2010 hevder Riksrevisjonen at 15 prosent av kjøp og salg av avgiftspliktige varer og tjenester lures unna merverdiavgift. Hvis dette er riktig tilsvarer det et provenytap for staten på om lag 30 milliarder kroner årlig. Riksrevisjonen etterlyser strengere kontroll.
Hva er statsrådens vurdering av Riksrevisjonens gjennomgang, hvilket grunnlag fins det etter statsrådens mening for å tallfeste årlig provenytap som følge av brudd på lov om merverdiavgift, og er dagens kontrollomfang tilstrekkelig?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter hva Finansdepartementet er kjent med pågår det ikke særskilte gjennomganger eller revisjoner i regi av Riksrevisjonen på momsområdet. Departementet legger derfor til grunn at uttalelsen fra Riksrevisjonen ikke refererer seg til undersøkelser foretatt av Riksrevisjonen. Etter hva Finansdepartementet er kjent med kom uttalelsen om at så mye som 15 pst. av kjøp og salg av varer og tjenester lures unna og aldri blir betalt moms for, i forbindelse med at det ble henvist til situasjonen i EU.

Finansdepartementet antar derfor at Riksrevisorens uttalelser ikke er basert på estimater eller undersøkelser foretatt på norske forhold, men en overføring av anslag over momsunndragelser i EU til norske forhold. Departementet et kjent med at det foreligger en relativt ny undersøkelse i EU som gir estimater på avviket mellom hva som innbetales i moms i de enkelte land i forhold til hva som en ut fra en teoretisk beregning basert på nasjonalregnskapstall burde fått inn (VAT gap). Disse anslagene tilsier at i 2006 ble 12 pst. av de teoretiske momsinntektene ikke innbetalt i EU-25.

Disse anslagene viser en betydelig forskjell mellom de enkelte EU-land. Land som bl.a. Hellas (30 pst.), Italia (22 pst.), Slovakia (28 pst.) og Litauen (22 pst.) ligger betydelig høyere enn gjennomsnittet, mens land som Sverige (3 pst.) og Danmark (4 pst.) ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet. Jeg mener en bør være svært forsiktig med å overføre gjennomsnittsanslag fra EU direkte til norske forhold. Det er mer realistisk å sammenlikne situasjonen i Norge med våre naboland Sverige og Danmark. Med utgangspunkt i estimater for momsunndragelser i Sverige og Danmark på 3-4 pst. vil et anslag på 6-8 mrd. kroner trolig være mer realistisk i Norge enn et anslag basert på gjennomsnittet i EU.

Når det gjelder omfanget av dagens merverdiavgiftskontroll vil Finansdepartementet vise til at dette området er høyt prioritert i skatteetaten, og var en av etatens hovedprioriteringer i 2009. Skattedirektoratet har videre varslet en ytterligere opptrapping av denne kontrollen.