Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:774 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 11.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge Prop. S. 1 (2009-2010) og Innst. 15 S (2009-2010) ble det bevilget kr. 9,59 mill. som tilskudd til pensjonistenes organisasjoner i 2010. Beløpet fordeles av Norsk Pensjonistforbund. Iflg. Prop. S 1 (2009-2010) er den fremtidige organisering av ordningen under vurdering og forslag til endringer vil bli sendt på høring. Iflg. informasjon vi har mottatt foreligger det en utredning om saken.
Hvilke kronebeløp er tildelt de respektive organisasjoner - også Norsk Pensjonistforbund?

Begrunnelse

Norsk Pensjonistforbund er den største pensjonistorganisasjonen i Norge, med en fortid som en del av Landsorganisasjonen i Norge. Mange vil kanskje anse det som uriktig at ett forbund skal fordele midler til andre "konkurrenter". Dersom det er riktig at det foreligger en utredning om fordelingen av midler til pensjonistorganisasjonene, slik det også legges opp til i Prop. S. 1 (2009-2010), er det interessant å få informasjon om hvor langt prosessen med en omlegging av fordelingssystemet er kommet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Formålet med tilskuddsordningen er å styrke pensjonistorganisasjonenes mulighet til å drive interessepolitisk arbeid, og å gi service til medlemmene. Bevilgningen er gitt som et tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Norsk Pensjonistforbund som har administrert bevilgningen til pensjonistenes organisasjoner. En samarbeidskomité (SAKO) bestående av to representanter fra hver mottakerorganisasjon og to representanter fra Norsk Pensjonistforbund foretar fordelingen videre til de forskjellige organisasjonene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har innhentet opplysninger fra Norsk Pensjonistforbund for tallene for 2009, da tall for 2010 ikke foreligger. Tabellen under gir en oversikt over pensjonistenes organisasjoner, deres medlemstall og fordeling av statstilskuddet 2009 da bevilgningen til pensjonistenes organisasjoner var på 9,3 mill. kr.Pensjonistenes organisasjoner: Oversikt over antall medlemmer og fordeling av statstilskuddet i 2009.

Organisasjon Antall medlemmer per 1.1.2009 Fordeling av tilskuddet 2009

Norsk Pensjonistforbund 171 536 8 030 677,-

Forsvarets Pensjonistforbund 9 235 248 980,-

Jernbanepensjonistenes Forbund 5 890 166 042,-

Telepensjonistenes Landsforbund 4 030 119 923,-

Politiets Pensjonistforbund 3 036 95 277,-

Postpensjonistenes Landsforbund 5 694 161 182,-

Statens Vegvesens Pensjonistforbund 2 686 86 599,-

Landslaget for offentlige pensjonister 14 653 383 320,-

Ev. andre organisasjoner Ingen 0

Drift av SAKO direkte fra totaltilskuddet 0 0

SUM 216 760 9 292 000,-

Grunntilskudd til hver organisasjon, kronebeløp 20 000,-

Ordningen er fra 1992 og frem til i dag forvaltet på denne måten av Norsk Pensjonistforbund. Riksrevisjonen har imidlertid hatt merknader til utformingen av ordningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har derfor utarbeidet et utkast til nytt regelverk for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner som nå er til vurdering i departementet. Det tas sikte på å sende et utkast til nytt regelverk på høring i løpet av våren.