Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:777 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): På hvilket tidspunkt har Regjeringen til hensikt å følge opp sine tidligere løfter, sin egen regjeringserklæring samt ønske fra et samlet Storting om å gjennomgå og redusere de ulike kystgebyr i tillegg til å foreta en forenkling og effektivisering av lostjenesten?

Begrunnelse

Tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersen skrev i et svar til undertegnede 3. september 2009 at Regjeringen hadde til hensikt å sende det såkalte loseffektiviseringsprosjektet på høring i løpet av 2009.
Undertegnede fulgte dette opp med nytt spørsmål til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 24. november 2009, da dette fortsatt ikke var fulgt opp. I svaret hevdet Statsråden at arbeidet med høringsmateriale av gjennomgangen av lostjenesten var i ferd med å bli ferdigstilt og at saken ville bli sendt på høring så snart dette arbeidet var klart.
Fortsatt har ingenting skjedd med loseffektiviseringsprosjektet og signaler man har mottatt i næringen kan tyde på at saken er lagt på is.
Løftene fra regjeringserklæringer samt ønskene fra et samlet Storting om forenkling og effektivisering av lostjenesten i tillegg til gjennomgang og reduksjon av kystgebyr er så langt ikke fulgt opp utover mindre justeringer av enkelte gebyr.
Man uttrykker nå alvorlig bekymring innen skipsfartsnæringen der mange nå føler at de er blitt holdt for narr.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringen følger opp målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten ved oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige budsjettforslag.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 fremmes forslag for å styrke sjøtransportens konkurransevilkår. Gjennomføring av forslagene må ses i sammenheng med planperioden, dvs. perioden 2010-2019.

Gjennom regjeringens budsjettforslag for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidet med å følge opp målsetningene i Nasjonal transportplan igangsatt, herunder regjeringens forslag om å fjerne årsavgiften for havnesikkerhet og redusere kystgebyrets dekningsgrad for utgifter til navigasjonsinfrastruktur. Stortinget sluttet seg til dette. En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommende budsjettprosesser gjennom planperioden.

Videre er det i Nasjonal transportplan 2010-2019 redegjort for gjennomgangen av lostjenesten og lospliktreglene, som også er kjent som loseffektiviseringsprosjektet. Arbeidet med høringsmateriale av gjennomgangen av lostjenesten har blitt noe forsinket, men er i ferd med å ferdigstilles. Saken vil bli sendt på høring om kort tid så snart dette arbeidet er avsluttet.