Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:800 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 12.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ser statsråden de konkurransemessige utfordringene med et stadig mer dominerende Statkraft her i landet og har ikke Statkraft nådd taket for hva selskapet kan eie i Norge og derfor vil måtte selge seg ned andre steder hvis selskapet skulle overta Bardufoss kraftverk?

Begrunnelse

Statkraft har fremmet krav om innløsning av Bardufoss kraftverk som har vært utbygd og driftet av Troms Kraft de siste 60 år. Troms kraft ønsker å forlenge leieavtalen til fallrettighetene og har ønsket forhandlinger med Statkraft, men Statkraft svarer med å stevne Troms kraft for retten. Statkraft er i dag en mektig aktør i kraftbransjen og vil bli enda mer dominerende dersom selskapet også skal inkludere Bardufoss kraftverk i sin portefølje. Dette forhold vil også påvirke konkurransesituasjonen i kraftmarkedet.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Norge er en del av et nordisk marked for kraft og Statkraft er i den sammenheng ikke å anse som en dominerende aktør. I perioder der kapasiteten i overføringsnettet mellom Norge og utlandet er sprengt, vil hele eller deler av Norge være et eget geografisk marked hvor Statkraft sin størrelse vil kunne være av betydning.

Det er Konkurransetilsynet som har ansvar for å følge opp konkurranseforholdene i ulike markeder, herunder konkurranseforholdene i kraftmarkedet. Konkurransemyndighetenes virkemidler framgår av konkurranseloven. Loven setter forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling. Videre skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål om effektiv ressursbruk.

Statkraft er den klart største eieren av produksjonskapasitet i Norge. Statkraft har en eierandel på i overkant av 30 prosent dersom en kun tar hensyn til Statkrafts egen produksjonskapasitet. Om en inkluderer Statkrafts eierskap i heleide og deleide selskaper, som Trondheim Energi, Skagerak Energi, BKK og Agder Energi, øker Statkrafts eierandel til i overkant av 40 prosent. Andre beregningsmetoder, der en korrigerer for ytterligere antakelser om eierskapskontroll, indikerer at Statkraft har kontroll over om lag halvparten av produksjonskapasiteten i Norge.

Selv om Statkraft er en betydelig aktør og i perioder der det nordiske markedet er delt i flere prisområder, kan selskapet ha en større eller mindre grad av markedsmakt. Det er imidlertid ikke forbudt i seg selv å ha en dominerende stilling i et marked, men konkurranselovens forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling setter visse grenser for hvordan dominerende foretak kan opptre i markedet. Et dominerende foretak har et særlig ansvar for å unngå at dets atferd begrenser konkurransen. Konkurransetilsynet har opplyst at det ikke har registrert handlinger fra Statkrafts side som er i strid med konkurranseloven.

Når det gjelder inngrep mot foretaktssammenslutninger, gjorde Konkurransetilsynet slike inngrep mot Statkrafts erverv i Agder Energi AS og Trondheim Energiverk AS i 2002. Regjeringen opphevet det sistnevnte vedtaket i 2005 ut fra en vektlegging av industrielle hensyn. De konkurransemessige virkningene av dette var begrenset fordi Statkraft på daværende tidspunkt hadde gjennomført vesentlige tiltak i tråd med tilsynets vedtak fra 2002. Det har senere ikke vært andre saker om erverv oppe til behandling som har gjort det nødvendig for Konkurransetilsynet å gripe inn. Konkurransetilsynet har imidlertid pålagt Statkraft en særskilt meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk. Statkraft plikter i henhold til Konkurransetilsynets vedtak V2007-32 å melde erverv av andeler i kraftverk som ikke dekkes av den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger i konkurranseloven.

Representanten Elisabeth Aspaker viser til en aktuell sak der Statkraft ikke ønsker å forlenge en avtale med Troms Kraft om leie av Bardufoss kraftverk. Dette er en konkret sak som det ikke er grunnlag for departementet å uttale seg om på nåværende tidspunkt. Hvorvidt en overføring av Bardufoss Kraftverk fra Troms Kraft til Statkraft vil kunne innebære en meldepliktig transaksjon til Konkurransetilsynet, er det opp til Statkraft selv og Konkurransetilsynet å vurdere. Om så er tilfellet vil tilsynet gjøre en konkret vurdering av transaksjon på lik linje med andre saker som meldes til tilsynet.