Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:778 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 11.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Haugesund Idrettslag har siden mai 2008 hatt planer for bygging av en friidrettshall i Idrettsparken på kommunal tildelt tomt. En svært viktig del av finansieringen er behovet for full mva-refusjon på investeringsbeløpet. Kommunen støtter etableringen av hallen og HIL har fått betydelig bidrag fra privat næringsliv. Det siste som mangler for at finansieringen kommer på plass er om staten gir mva-kompensasjon.
Vil finansministeren bidra til at HIL og andre idrettslag får full mva-refusjon for bygging av slike haller?

Begrunnelse

Haugesund Idrettslag er i dag Norges største friidrettsklubb med over 900 medlemmer, og 450 av disse er under 20 år. Den planlagte hallen har et areal på 4750 m2 og vil inneholde en 200 m rundbane med doserte svinger, 60 m sprintstripe, i tillegg til arealer for tekniske øvelser som høyde, lengde, stavsprang, samt kastøvelser. Hallen vil også bli tilrettelagt for andre idretter herunder håndball, basket, gymnastikk for å muliggjøre samarbeide med andre grupper brukere. Hallen vil således tilfredsstille de krav som stilles til flerbrukshaller og for tildeling av spillemidler til denne type haller. Hallen vil ha fullt oppsett for garderober /dusjanlegg samt være tilrettelagt for handicap-brukere, i tillegg til andre fellesarealer i et 500 m2 tilbygg.
Idrettparken omfatter mange idrettsanlegg, bla..a. flere fotballanlegg, ishall, turnhall, skateboardhall, håndballhall, og diverse klubbhus. Flerbrukshallen til HIL ble satt ut på anbud i september 2009, og det er inngått en intensjonsavtale med et større entreprenørselskap. Hallen er kalkulert til ca 42 mill kroner inklusiv merverdiavgift, og har en byggetid på 9 måneder. Haugesund Idrettslag etablerer et hallselskap (a/s med deltagelse av 3 kommuner) som får i oppgave å bygge og drive hallen. Hallen er besluttet gitt regional status gjennom vedtak i interkommunalt idrettsutvalg som omfatter 6 kommuner i Haugesundregionen.
Det er inngått en intensjonsavtale med Haugesund Toppidrettsgymnas om leie av hallen på dagtid. Det er også etablert intensjonsavtale med en gruppe på fire fysioterapeuter som vil etablere et behandlingssenter i hallens sidebygning. Hallen vil således kunne innta en meget sentral rolle i regionens idrettsliv.
I tillegg vil Haugesund Idrettslag tilby reklameplass i hallen samt utleie på kveldstid til lokale/nasjonale bedrifter . Dette sikrer i tillegg til forannevnte leieavtaler et viktig grunnlag for dekning av hallens driftsutgifter.
Endelig investeringsbeslutning som avhenger av bl.a. at det oppnås full momsrefusjon, i likhet med det kommuner oppnår når de bygger idrettsanlegg, vil bli truffet i løpet av våren 2010.
Hallen er finansiert gjennom et nært samarbeid med lagets hovedsponsor gjennom flere tiår, Haugesund Sparebank. I tillegg til gir banken også et betydelig økonomisk tilskudd til reising av hallen. I tillegg til Haugesund Sparebank har Knutsen OAS Shipping v/Trygve Seglem, samt Trond Mohn, Bergen gitt meget betydelig tilskudd til reising av hallen. Uten disse tilskuddene ville ikke HIL kunnet realisere hallprosjektet. Man får på denne måten redusert behovet for offentlige investeringskroner.
Det vil bli søkt full momsrefusjon på byggekostnader på bakgrunn av at regjeringen har besluttet å innvilge momsrefusjon på anskaffelser i frivillige organisasjoner, samt i tillegg planlagger å innføre regler for refusjon av moms på idrettsanlegg som realiseres i regi av idrettslag, i forbindelse med revidert Statsbudsjett for 2010.
For HILs del utgjør mva-refusjon kr 8.4 millioner. Regjeringen har økt refusjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner i 2010. Det er viktig for dem som planlegger bygging av slike anlegg i 2010 å få vite om regjeringen vil akseptere mva-refusjon, eventuelt at manglende refusjon for ett år kan overføres til neste år hvis ordningen skal rammestyres.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen vil foreslå for Stortinget å innføre en rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag som bygger idrettsanlegg. Ordningen vil virke fra 2010. Regjeringen vil fremme bevilgningsforslag for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2010. Bevilgningen vil skje over Kulturdepartementets budsjett, og det er Kulturdepartementet som foretar den nærmere utformingen av ordningen.

Den nye kompensasjonsordningen vil være søknadsbasert. Tildelingen av midler baserer seg på årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Hvor stor andel av merverdiavgiftskostnadene som blir kompensert vil avhenge av samlet godkjent søknadsbeløp og midler til disposisjon i ordningen.

De sentrale prinsippene for utformingen av ordningen ble presentert i brev datert 17. februar 2010 til fylkeskommunene og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ordningen vil gjelde idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes. Kompensasjonsordningen avgrenses til å gjelde anleggselementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene. Kulturdepartementet kommer nærmere tilbake til fastsettelse av søknadsfrist, dokumentasjonskrav til søknader, samt den praktiske forvaltningen av ordningen.

Ordningen vil omfatte lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemiddeltilskudd til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen. Dette inkluderer idrettslag/organisasjonsledd i NIF, samt andre foreninger som i henhold til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg.

Det vil ikke være et krav at man har mottatt spillemidlene for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. Laget/foreningen skal stå oppført som eier av anlegget. Kulturdepartementet vil utforme detaljerte retningslinjer for den nye ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.