Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:780 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 11.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Regjeringen gjorde helomvending etter Full City-havariet utenfor Langesund, og det har derfor kommet på plass slepebåt med døgnkontinuerlig beredskap øst på strekningen Egersund - Risør. Slepebåten har imidlertid hittil ikke vært øst for Lillesand, dvs. 80 km vest for Risør. Kystverkets Kjetil Aasbø sier til Agderposten 26. februar at havnefogden i Arendal kan betale dersom de mener at det er behov for å få slepebåt dit.
Mener statsråden at lokale havnefogder skal betale for statlig slepebåtberedskap?

Begrunnelse

Skagerrak trafikkeres hvert år av mer enn 14 000 lasteskip og 7 000 tankskip. Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre uttrykte derfor i merknader til statsbudsjettet 2009 sterk bekymring over regjeringens manglende satsing på oljevernberedskap, og påpekte at det var nødvendig å ha et apparat med kort responstid og moderne utstyr for å bekjempe akutt forurensning, dersom uhellet først er ute. De rød-grønne partiene hevdet derimot at de systematisk hadde styrket oljevernberedskapen, og avfeide opposisjonspartienes velbegrunnede bekymring. Så kom Full City-havariet, og pipen fikk en annen lyd. Advarslene hadde det imidlertid ikke vært noe mangel på. Kystverket ferdigstilte en rapport om oljevernberedskap i 2005. Den viste at oljevernberedskapen i Norge er altfor dårlig, og at beredskapen burde styrkes med til sammen 120 millioner kroner i 2006 og 2007. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen valgte imidlertid å hemmeligholde rapporten, til tross for at FrP ønsket den utlevert.
Stortinget har nylig behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om forsterket oljevernberedskap, nemlig Dokument 8:13 S (2009-2010). I forslaget tok vi til orde for 1. en handlingsplan for forsterket oljevernberedskap, 2. en slepebåtkapasitet langs hele norskekysten med en normal responstid på 6 timer og maksimalt 12 timer basert på seilingsleden langs kysten, 3. en oversikt over hvorvidt det er tilstrekkelig depotdekning, utstyr og tilstand på materiellet so sikrer ønsket beredskapsnivå ved alle kyststrekninger, og 4. en grundig ekstern evaluering av oljevernarbeidet og oljevernberedskapen i forbindelse med "Full City"-havariet utenfor Langesund i Telemark. Sistnevnte FrP-forslag fikk støtte av Høyre og KrF. Forslagene om depotdekning og responstid ble støttet av KrF, og FrP bel stående alene om forslaget om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet avviste samtlige forslag.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Etableringen av den statlige slepebåtberedskapen på Sørlandet ble fremmet for Stortinget i Prop. 28 S (2009-2010) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet), og det vises til dette.

Slepebåtberedskapen på Sørlandet er organisert slik at staten betaler for en døgnkontinuerlig beredskap innen et avgrenset geografisk område (Risør - Egersund). Slepefartøyet kan operere kommersielt innen dette området. Kystverket ikke har stilt krav til hjemmehavn, bortsett fra at den skal være innen operasjonsområdet.

Slepebåten rapporterer daglig status og posisjon til Vardø Trafikksentral, da denne sentralen har den operative kontrollen med alle fartøyer i den nasjonale slepeberedskapen. Vardø Trafikksentral overvåker kysten og all trafikk, med særlig fokus på risikotrafikk, til og fra norske havner utenfor de regionale trafikksentralenes ansvarsområder. Dersom sentralen anser det som nødvendig å mobilisere slepebåten, vil dette gjøres i samarbeid med Kystverkets beredskapsvaktlag.

Kystverket opplyser at ved de spesifikke skipsanløpene som havnedirektøren i Arendal viser til, vurderte Vardø Trafikksentral det ikke som nødvendig å mobilisere BB Connector i forhold til den statlige slepeberedskapen. Det legges likeledes til grunn at statlig slepeberedskap ikke skal dekke behov for slepefartøy i tilknyting til kommunal havnevirksomhet. Dette medfører at statens slepeberedskap ikke skal ivareta behov for ordinære anløp av fartøy til havner på Sørlandet. Slike behov dekkes i det kommersielle markedet.

Ved etablering av en statlig slepeberedskap på Sørlandet har regjeringen styrket sjøsikkerhet på Sørlandet betydelig. Jeg er trygg på at Kystverket gjennom trafikksentralen i Vardø ivaretar BB Connectors beredskap knyttet til risikotrafikk på en god måte.