Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:782 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 15.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å fjerne revisjonsplikten for små selskap, fjerne skatt på arbeidende kapital, sette en forpliktende målsetting om å redusere skjemaveldet med mellom 20 og 25 %, redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale fra 10 til 5 år, bedre vilkårene for BSU-sparing og flertallet er imot biodrivstoffavgift.
Vil statsråden som et ledd i regjeringens "Samarbeid for arbeid" prosjekt, eksempelvis i sin egen 2020 gruppe, bidra til at slike forbedringsforslag nå kan realiseres?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet arbeider med mange av problemstillingene som er viktige for små og mellomstore bedrifter. Ved vurderingen av mulige tiltak er det imidlertid mange hensyn som skal ivaretas. Enkelte tiltak krever dessuten endringer i rammeverk under både selskaps- og regnskapslovgivningen. Derfor kreves det samarbeid med både Justisdepartementet og Finansdepartementet, som ansvarlige departement for disse lovene. I den utstrekning eventuelle tiltak vil kreve lovendringer, vil slike endringer bli forelagt Stortinget.

Etter at kartleggings- og forenklingsprosjektet 2006-2009 er avsluttet, har Nærings- og handelsdepartementet til vurdering hvordan forenklingsarbeidet skal videreføres, herunder om det skal settes et tallfestet mål for reduksjon av administrative byrder. Jeg vil også vise til det pågående utviklingsarbeidet av Altinn – Altinn II-prosjektet. Første versjon av Altinn II skal produksjonssettes til sommeren, noe som vil medføre forbedringer for næringslivet i den eksisterende løsningen. Plattformen for utvikling av nye tjenester, herunder samhandlingstjenester, vil bli produksjonssatt nærmere årsskiftet.