Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:784 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilke lover og regler gjelder for innkreving av egenandeler i helsevesenet og er det anledning til å ta egenandel flere ganger som følge av en og samme konsultasjon?

Begrunnelse

Undertegnede har flere ganger blitt kontaktet av pasienter som reagerer på at det de oppfatter som en konsultasjon kan utløse flere egenandeler. Fremskrittspartiet har i budsjett sammenheng tatt til orde for å få en oversikt over omfang og praksis i forhold til egenandeler, men har ikke fått gjennomslag for dette. Spørsmålet her dreier seg om hvilke lovparagrafer og evt. forskrifter som hjemler helsevesenets rett og mulighet til å kreve egenandel, og om det finnes begrensninger pr. besøk.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Lov om folketrygd av 28. februar 1997 (folketrygdloven) § 5–3 regulerer hvilke behandlinger og helsetjenester det kan kreves egenandeler for. Dette gjelder konsultasjoner hos lege, psykolog, tannlege, fysioterapeut, laboratorieprøver og radiologisk undersøkelse og behandling. I tillegg er det egenandelsbetaling for viktige legemidler, spesielt medisinsk utstyr, reiseutgifter, opphold ved opptreningsinstitusjoner og rehabiliteringsinstitusjoner samt behandlingsreiser i utlandet. Det er Stortinget som fastsetter egenandelene i statsbudsjettet hvert år, og behandlere/ institusjoner har ikke anledning til å kreve høyere egenandeler enn det som til enhver tid er fastsatt.

Forskriftene inneholder generelle bestemmelser om egenandeler og takstoversikter. Med hjemmel i folketrygdloven kan de enkelte behandlergruppene kreve de fastsatte egenandelene av pasienten. Dette gjelder også for spesialisthelsetjenesten.

Egenandeler hos ulike behandlere kan variere avhengig av om det er besøk på dagtid eller kveldstid, om behandleren er spesialist og om det er konsultasjon på behandlers kontor eller ved hjemmebesøk. I enkelte tilfeller kan det kreves tilleggstakster. Dette gjelder for pasienter som ikke er tilknyttet fastlegeordningen og ved bruk av medisinsk forbruksmateriell i forbindelse med en konsultasjon.

Ettersom stortingsrepresentanten spør om hvilke lovparagrafer og evt. forskrifter som hjemler helsevesenets rett og mulighet til å kreve egenandel, gis følgende oversikt:

- Egenandeler for konsultasjoner hos lege er hjemlet i folketrygdloven § 5-4 og fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege av 25. juni 2009 nr. 949. Her fremgår egenandelene av de enkelte takster i kapittel II.

- Egenandeler for konsultasjoner i private laboratorier og røntgeninstitutter er hjemlet i folketrygdloven § 5-5 og fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter av 27. juni 2003 nr. 959. Her fremgår egenandelene av takstene i kapittel II.

- Egenandeler for konsultasjoner hos tannlege er hjemlet i folketrygdloven § 5-6 og fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom av 13. desember 2007 nr. 1412. Bestemmelser om rett til å kreve egenandel er hjemlet i § 2.

- Egenandeler for konsultasjoner hos psykolog er hjemlet i folketrygdloven § 5-7 og fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog av 26. juni 2009 nr. 905. Her fremgår egenandelene av takstene i kapittel II.

- Egenandeler for behandling hos fysioterapeut er hjemlet i folketrygdloven § 5-8 og fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi av 22. juni 2009 nr. 825. Egenandelene framgår av kapittel III.

- Egenandeler for polikliniske konsultasjoner er hjemlet i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak av 19. desember 2007 nr. 1761. Forskriften er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 5-5. Godkjente egenandeler er fastsatt i kapittel II. Det er her presisert at dersom en pasient mottar helsehjelp knyttet til samme sykdom/skade fra ulike poliklinikker på samme dag, kan pasienten ikke avkreves mer enn én egenandel. Egenandel for røntgen-, ultralyd- og nukleærmedisinsk bildeundersøkelse ved respektive spesialavdelinger kan likevel kreves, jfr. merknad 2B i forskrift 19. desember 2007 nr. 1761.

Ved flere konsultasjoner hos fastlegen samme dag, eventuelt konsultasjon hos annen allmennlege eller ved legevakt, skal det normalt betales ny egenandel for konsultasjonen. Det vil si at det ikke er fastsatt samme begrensning i anledningen til å kreve egenandel som for poliklinikker, nevnt over.

For at brukerne på en enkel måte skal kunne få oversikt over hva som skal betales i egenandeler for helsetjenester, har Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) lagt ut alle gjeldende egenandeler på www.helfo.no; http://www.helfo.no/privatperson/egenandeler/Sider/default.aspx.

På nettsiden gis det også opplysninger om når bruker er fritatt fra å betale egenandel.