Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:787 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Fylkeslegen i Oslo og Akershus mener kostnadene knyttet til sammenslåinger av flere enheter ved Oslo Universitetssykehus er grovt undervurdert. Det skal foretas kutt på over en halv milliard kroner. Han frykter dette vil ramme psykisk syke, ruspasienter og kronisk syke.
Kan statsråden garantere at endringene ved Oslo Universitetssykehus ikke rammer pasientene?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, ble Oslo universitetssykehus HF (OUS) etablert 1. januar 2009, og består av de tidligere helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet.

Omstillingene som pågår ved OUS er et ledd i omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst RHF

som ble igangsatt i forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF i 2007. I 2007 var hovedstadsområdet preget av at miljøer innenfor samme fagområder var lokalisert på flere steder. Det var dermed klare forbedringsmuligheter for å samordne miljøene for å styrke kompetansen og for å sikre bedre utnyttelse av helsepersonell, sykehusarealer, medisinsk utstyr, IKT, og støttefunksjoner. Den sammenslåtte regionen fikk et klart oppdrag om å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt, og i hovedstadsområdet spesielt (St. prp. nr. 44 (2006-2007)).

OUS har 20 000 ansatte og tilbyr lokalsykehustjenester til innbyggerne i Oslo og Follo, samt høyspesialiserte tjenester til hele regionen og til hele landet på enkelte funksjoner. OUS har et budsjett på om lag 18 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at styret ved OUS har vist til at det oppdraget de har fått av sin eier, Helse Sør-Øst RHF, som består i å gjennomføre de nødvendige omstillingene og samtidig komme i økonomisk balanse, er uvanlig krevende å gjennomføre innenfor gjeldende rammer.

Som representanten er kjent med, har Helse Sør-Øst RHF et samlet ”sørge for”-ansvar for at befolkningen i helseregionen får tilgang til forsvarlige spesialisthelsetjenester. Psykisk syke, rusmiddelmisbrukere, kronisk syke og andre pasientgrupper i hovedstadsområdet skal både i og etter omstillinger være sikret gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester. Det er Helse Sør-Øst RHF som eier og finansierer OUS, som ett av 11 helseforetak i helseregionen. Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF, i dialog med OUS, sikrer at driften av helseforetaket og gjennomføringen av de planlagte omstillingene skjer på forsvarlig måte.

Norge er blant de blant de land i verden som bruker mest ressurser på helse. Det gjelder enten vi måler helseutgifter pr. innbygger eller som andel av offentlig og privat forbruk, eller om vi måler leger og sykepleiere pr. innbygger. Samtidig står vi overfor store utfordringer, bl.a. med befolkningsvekst, en stadig økende andel eldre, kronikere og mennesker med sammensatte lidelser. En bærekraftig helsetjeneste i årene fremover krever omstillinger for å legge til rette for gode og forsvarlige helsetjenester og en bedre ressursbruk. Det er derfor et viktig arbeid som pågår i Helse Sør-Øst RHF og ved OUS, og jeg kan forsikre representanten om at jeg følger den videre utviklingen nøye.