Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:801 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 12.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Tidligere kunne brukere av bla sosiale utleieboliger som trengte botrening og oppfølging, men samtidig hadde problemer med å håndtere egen økonomi, gi skriftlig samtykke til at husleie kunne trekkes direkte i trygden. Etter at håndtering av slike saker er overført til et eget NAV -kontor har dette ikke vært mulig i følge henvendelser undertegnede har fått.
Vil statsråden sørge for at denne nye praksisen blir endret?

Begrunnelse

Undertegnede har fått henvendelse fra personer som arbeider med botrening og sosiale utleieboliger om problematikken som tas opp i spørsmålet. De opplever at det er økende antall personer som trenger boliger hvor de kan lære seg bomestring og kan få oppfølging. Brukerne ønsker selv et frivillig trekk i trygden til husleie, men etter at kontoret som håndterer dette ble flyttet til/ samlet i Harstad, har slikt frivillig trekk blitt avslått. Kommuner og andre som driver slike boliger opplever at dette fører til at de ikke får inn husleie fra brukerne. Disse mestrer vanligvis ikke å håndtere sine faste utgifter, noe som tidligere ble løst ved slikt frivillig trekk. For brukerne var dette også en god ordning ved at de dermed visste hva de hadde å "rutte" med privat.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: En trygg og god bolig er en viktig forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. Staten legger derfor gjennom ulike typer boligpolitiske virkemidler til rette for at de som opplever vansker på boligmarkedet, skal kunne få bistand til å skaffe seg og holde på en bolig. For de som har vansker med å håndtere egen økonomi, er det viktig at vi også har ordninger som kan bidra til en stabil bosituasjon.

Ordningen som det refereres til i spørsmålet har vært praktisert siden 2005 med utgangspunkt i retningslinjer utarbeidet av daværende Rikstrygdeverket. Det følger av disse retningslinjene at der sosialkontoret og trygdekontoret er blitt enige om at husleietrekk er en god løsning, kan sosialkontoret foreta en vurdering av om brukeren oppfyller vilkårene for tvungen forvaltning i folketrygdelovens § 22-6. Hvis ordningen kun gjelder trekk til husleie, kan det utarbeides rutiner for en forenklet saksbehandlingsprosess.

Det har siden retningslinjene ble utarbeidet i 2005 skjedd store organisatoriske endringer i forvaltningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i forbindelse med overføringen av oppgaven med trekk i trygdeytelser til NAV Pensjon Harstad og NAV Servicesenter, sett et behov for en endring av den etablerte praksis. Direktoratets vurdering har vært at man ikke lenger kan gjennomføre denne typen trekk i trygd til løpende husleie uten at det fattes skriftlige vedtak om tvungen forvaltning etter folketrygdlovens § 22-6.

Arbeidsdepartementet har med bakgrunn i en henvendelse fra Byombudet i Kristiansand kommune om denne endringen av praksis, igangsatt en nærmere utredning av saken. I denne utredningen vurderes både det rettslige grunnlaget for å kunne gjennomføre denne typen trekk i trygd, hensynet til god service og rettsikkerhet for den enkelte, samt økonomiske og administrative konsekvenser for forvaltningen. Denne utredningen vil snart ferdigstilles.

Jeg vil følge opp saken når utredningen er avsluttet og vil i denne sammenheng være opptatt av at arbeids- og velferdsforvaltningen som helhet skal gi god service og tilby ordninger med god kvalitet for personer som opplever vansker med å håndtere egen økonomi. Dette vil skje i løpet av våren 2010.