Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:788 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vår Frue Kirke, midt i sentrum av Trondheim har nå gjennom et prøveprosjekt vært døgnåpen kirke. Nå står tilbudet i fare for å måtte strammes inn fordi finansieringen ikke er på plass etter prøveprosjektperioden. Som forebygging og som et lavterskeltilbud til utsatte grupper har prosjektet vært særdeles vellykket.
Vil helseministeren se på muligheten for å støtte videre drift?

Begrunnelse

Full drift av Vår Frue åpen kirke har en kostnadsramme på ca 3,5 millioner kroner pr år. I prosjektperioden (2009-2010) er tilbudet finansiert med innsamlede midler, blant annet de siste midlene fra TV-aksjonen 2004, og med noe midler fra kirkevergen. Men når prosjektperioden er over, er kirken henvist til å drive videre med innsamlede midler alene. Til tross for stor giverglede blir dette en for usikker framtid når det ikke ligger en grunnfinansiering i bunnen. Kirkens Bymisjon drøfter derfor allerede nå på hvilken måte en kan bli nødt til å redusere tilbudet og åpningstiden. Dette har vært et kjærkomment tilbud både for rusmisbrukere og andre utsatte grupper men også for byens befolkning for øvrig. Hele 500 frivillige er involvert for å holde tilbudet gående. I 2009 var det i gjennomsnitt over 400 besøkende per dag i kirken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er enig med representant Håbrekke i viktigheten av lavterskeltiltak til utsatte grupper. På rusfeltet har frivillig og ideell sektor en viktig rolle, og dette er bakgrunnen for at budsjettpost 763.71 til frivillig rusarbeid er vesentlig styrket de siste årene.

Når det gjelder den konkrete saken om videre støtte til Vår Frue åpen kirke, har Kirkens Bymisjon sendt inn en søknad til Helsedirektoratet til nevnte tiltak. Søknaden er under vurdering av direktoratet, og jeg kan ikke på nåværende tidspunkt forskuttere utfallet av søknadsbehandlingen.