Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:790 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Statsminister Jens Stoltenberg uttalte til Romsdals Budstikke 19.8 2007 at alle lokalsykehus skal bestå. Dette gjelder også Kristiansund og Molde. Dette er fra lokalbefolkningen oppfattet som at to fullverdige sykehus, bla inkludert akuttfunksjoner, skal drives videre. Statsministeren har også bekreftet at barneavdelingen i Kristiansund ikke skal avvikles, dette står å lese i samme avis.
Kan statsråden bekrefte at disse uttalelsene fortsatt står ved lag?

Begrunnelse

Jeg viser også til at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen i valgkampen i 2009, har uttrykt at regjeringen ikke vil løpe fra løftene som er gitt til lokalbefolkningen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I Soria Moria II-erklæringen fra 2009 legger Regjeringen til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Samtidig åpnes det for at enkelte sykehus skal kunne gjøre andre arbeidsoppgaver enn i dag, bl.a. som følge av Samhandlingsreformen.

En viktig premiss for dagens sykehusstruktur og oppgave- og funksjonsfordelingen mellom sykehusene er tidligere tiders infrastruktur, samferdselstilbud og medisinsk teknologi. Dagens sykehusstruktur representerer derfor ofte gårsdagens løsninger. Løsninger som ikke er egnet til å håndtere de store utfordringer vi nå står ovenfor, bl.a. med befolkningsvekst, en stadig økende andel eldre, kronikere og mennesker med sammensatte lidelser.

I oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2010 pekte jeg derfor på at det er nødvendig med utvikling og omstilling av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. En viktig premiss for et slikt omstillings- og utviklingsarbeid var at dette skjer gjennom gode prosesser og aktiv forankring i de lokalmiljøene som blir berørt.

Jeg er godt kjent med at det nå foregår strategiske prosesser knyttet til utviklingen av spesialisthelsetjenesten i alle de fire regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge RHF sendte forrige uke sin strategiprosess – Strategi 2020 – ut på høring, hvor mer enn 200 instanser er invitert til å delta.. I sin strategiprosess har Helse Midt-Norge RHF lagt noen sentrale prioriteringer til grunn for hvordan helsetjenesten skal organiseres:

- Desentralisering skal gi de store pasientgruppene hjelp nær bosted

- Tilbudet til pasienter med størst behov skal styrkes

- Trygg og effektiv akuttmedisin når du trenger det

En bærekraftig helsetjeneste i årene fremover krever omstillinger for å legge til rette for gode og forsvarlige helsetjenester og en bedre ressursbruk. Arbeidet som nå pågår i Helse Midt-Norge RHF er derfor meget viktig og jeg kan forsikre representanten om at jeg følger den videre utviklingen nøye.